Về BSR

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

 

 

Khẩu hiệu (slogan): BSR - Năng lượng Đồng hành.

Triết lý kinh doanh:

Đầu tư: Đầu tư có trọng điểm, có tính đến sự tương hỗ cho nhau của các dự án, hiệu quả đầu tư cao.

Chất lượng sản phẩm: là sự sống còn của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững.

Khách hàng là bạn hàng: cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng.

Táo bạo và đột phá: Rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh.

Cải tiến liên tục: Không có sự vĩnh cửu trong suy nghĩ, mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung.

Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: Là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững của BSR.

Kiểm soát rủi ro: Các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động.

Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt.

BSR – Chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững:

Công ty BSR có chức năng quản lý và vận hành sản xuất kinh doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc – hóa dầu của Việt Nam.

Chiến lược phát triển bền vững của Công ty là: Sản xuất an toàn – Kinh doanh hiệu quả - Công nghệ hiện đại – Nhân sự chuyên nghiệp – Sản phẩm chất lượng – Phát triển bền vững – Môi trường thân thiện – Hợp tác uy tín – Cơ hội rộng mở - Ứng xử văn hóa.