Mời thầu

Thông báo mời thầu
29

6/2021

Tên gói thầu: Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 01/07/2021 đến ngày 09/07/2021

25

6/2021

Tên gói thầu: Mua dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng hàng ngày theo Đơn hàng và dự toán số 597/19-3403/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng hàng ngày theo Đơn hàng và dự toán số 597/19-3403/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 30/06/2021 đến ngày 15/07/2021

11

7/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Gia hạn gói thầu Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 29/06/2021 đến ngày 16/07/2021

29

6/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện làm sạch cho thiết bị E-5801B theo đơn hàng số 135/21-1713/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện làm sạch cho thiết bị E-5801B theo đơn hàng số 135/21-1713/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 28/06/2021 đến ngày 12/07/2021

23

6/2021

Tên gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mái tôn bị hư hỏng tại một số căn hộ thuộc Khu nhà ở Vạn Tường của Công ty LHD Bình Sơn (Khắc phục thiệt hại do bão số 9 năm 2020) theo đơn hàng số 372/20-3747/

Mô tả: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mái tôn bị hư hỏng tại một số căn hộ thuộc Khu nhà ở Vạn Tường của Công ty LHD Bình Sơn (Khắc phục thiệt hại do bão số 9 năm 2020) theo đơn hàng số 372/20-3747/ĐH-VP

Phát hành: 28/06/2021 đến ngày 18/07/2021

13

7/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mái tôn bị hư hỏng tại một số căn hộ thuộc Khu nhà ở Vạn Tường của Công ty LHD Bình Sơn (Khắc phục thiệt hại do bão số 9 năm 2020) theo đơn h

Mô tả: Gia hạn gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mái tôn bị hư hỏng tại một số căn hộ thuộc Khu nhà ở Vạn Tường của Công ty LHD Bình Sơn (Khắc phục thiệt hại do bão số 9 năm 2020) theo đơn hàng số 372/20-3747/ĐH-VP

Phát hành: 28/06/2021 đến ngày 19/07/2021

23

6/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt cùm cơ khí để xử lý rò rỉ, phục vụ công tác BDSC trong nhà máy theo Đơn hàng số 205/21-1919/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt cùm cơ khí để xử lý rò rỉ, phục vụ công tác BDSC trong nhà máy theo Đơn hàng số 205/21-1919/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 26/06/2021 đến ngày 02/07/2021

5

7/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 25/06/2021 đến ngày 12/07/2021

22

6/2021

Tên gói thầu: Mua bơm thay thế cho bơm A-5821-P-01A/B theo Đơn hàng số 623/20-3647/DH-BDSC-R

Mô tả: Mua bơm thay thế cho bơm A-5821-P-01A/B theo Đơn hàng số 623/20-3647/DH-BDSC-R

Phát hành: 25/06/2021 đến ngày 08/07/2021

22

6/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ vận hành phao SPM theo Đơn hàng số 07/20-3766/ĐH-QLCB-T

Mô tả: Mua vật tư phục vụ vận hành phao SPM theo Đơn hàng số 07/20-3766/ĐH-QLCB-T

Phát hành: 25/06/2021 đến ngày 01/07/2021

22

6/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 25/06/2021 đến ngày 05/07/2021

21

6/2021

Tên gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa, gia cố một số hạng mục phòng chống thiên tai năm 2021 thuộc các Khu văn phòng làm việc bên ngoài hàng rào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 203/ĐH-VP

Mô tả: Bảo dưỡng, sửa chữa, gia cố một số hạng mục phòng chống thiên tai năm 2021 thuộc các Khu văn phòng làm việc bên ngoài hàng rào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 203/ĐH-VP

Phát hành: 24/06/2021 đến ngày 02/07/2021