Mời thầu

Thông báo mời thầu
22

11/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ lai dắt tại cảng SPM và Jetty phục vụ sản xuất năm 2019 của NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 162/ĐH-QLCB ngày 29/5/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ lai dắt tại cảng SPM và Jetty phục vụ sản xuất năm 2019 của NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 162/ĐH-QLCB ngày 29/5/2018.

Phát hành: 27/11/2018 đến ngày 18/12/2018

27

11/2018

Tên gói thầu: Sửa chữa và thay thế linh kiện cho thiết bị thử nghiệm hàm lượng cacbon, hydro, nitơ (CHN) theo Đơn hàng 33/ĐH-QLCL.

Mô tả: Sửa chữa và thay thế linh kiện cho thiết bị thử nghiệm hàm lượng cacbon, hydro, nitơ (CHN) theo Đơn hàng 33/ĐH-QLCL.

Phát hành: 26/11/2018 đến ngày 06/12/2018

22

11/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện sơn chống ăn mòn năm 2019 tại khu vực P3 - Jetty theo Đơn hàng số 369/18-2865/ĐH-BDSC-W ngày 09/08/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện sơn chống ăn mòn năm 2019 tại khu vực P3 - Jetty theo Đơn hàng số 369/18-2865/ĐH-BDSC-W ngày 09/08/2018.

Phát hành: 26/11/2018 đến ngày 17/12/2018

22

11/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ giặt, là quần áo BHLĐ cho CBCNV làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2019 theo Đơn hàng số 428/ĐH-ATMT;

Mô tả: Thuê dịch vụ giặt, là quần áo BHLĐ cho CBCNV làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2019 theo Đơn hàng số 428/ĐH-ATMT;

Phát hành: 26/11/2018 đến ngày 16/12/2018

22

11/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện sơn chống ăn mòn năm 2019 tại khu vực A1 – A2 theo Đơn hàng số 390/18-2903/ĐH-BDSC-W ngày 17/08/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện sơn chống ăn mòn năm 2019 tại khu vực A1 – A2 theo Đơn hàng số 390/18-2903/ĐH-BDSC-W ngày 17/08/2018.

Phát hành: 26/11/2018 đến ngày 17/12/2018

13

12/2018

Tên gói thầu: Mua Liquid Nitrogen cho các phân xưởng U-36/PP theo đơn hàng 418/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua Liquid Nitrogen cho các phân xưởng U-36/PP theo đơn hàng 418/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 26/11/2018 đến ngày 17/12/2018

21

11/2018

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Thuê dịch vụ trực ứng cứu sự cố tràn dầu năm 2019 theo Đơn hàng số 446/ĐH-ATMT.

Mô tả: Tên gói thầu: Thuê dịch vụ trực ứng cứu sự cố tràn dầu năm 2019 theo Đơn hàng số 446/ĐH-ATMT.

Phát hành: 23/11/2018 đến ngày 12/12/2018

22

11/2018

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-2379 theo Đơn hàng số 39/ĐH-QLCL.

Mô tả: Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-2379 theo Đơn hàng số 39/ĐH-QLCL.

Phát hành: 23/11/2018 đến ngày 12/12/2018

22

11/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-2379 theo Đơn hàng số 39/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-2379 theo Đơn hàng số 39/ĐH-QLCL.

Phát hành: 23/11/2018 đến ngày 12/12/2018

15

11/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo huấn luyện Nghiệp vụ bảo vệ an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu và các công trình trọng điểm quốc gia theo Đơn hàng số 212/ĐH-QTNL;

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo huấn luyện Nghiệp vụ bảo vệ an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu và các công trình trọng điểm quốc gia theo Đơn hàng số 212/ĐH-QTNL;

Phát hành: 20/11/2018 đến ngày 30/12/2018

15

11/2018

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Trang bị bổ sung, cập nhật phiên bản phần mềm ứng dụng theo Đơn hàng số 150/ĐH-NCPT

Mô tả: Tên gói thầu: Trang bị bổ sung, cập nhật phiên bản phần mềm ứng dụng theo Đơn hàng số 150/ĐH-NCPT

Phát hành: 19/11/2018 đến ngày 10/12/2018

12

11/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế tại các bể chứa trong Nhà máy theo Đơn hàng số 368/18-2765//ĐH-BDSC-S ngày 9/8/2018.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế tại các bể chứa trong Nhà máy theo Đơn hàng số 368/18-2765//ĐH-BDSC-S ngày 9/8/2018.

Phát hành: 19/11/2018 đến ngày 12/12/2018