Mời thầu

Thông báo mời thầu
3

7/2018

Tên gói thầu: Mua sắm máy in thẻ, mực in thẻ từ theo Đơn hàng số 218/ĐH-ATMT ngày 03/5/2018.

Mô tả: Mua sắm máy in thẻ, mực in thẻ từ theo Đơn hàng số 218/ĐH-ATMT ngày 03/5/2018.

Phát hành: 06/07/2018 đến ngày 20/07/2018

14

6/2018

Tên gói thầu: Đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Mô tả: Đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Phát hành: 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

25

6/2018

Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung bọt, vòi, lăng phun chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng 234/ĐH-ATMT ngày 09/5/2018.

Mô tả: Mua sắm bổ sung bọt, vòi, lăng phun chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng 234/ĐH-ATMT ngày 09/5/2018.

Phát hành: 28/06/2018 đến ngày 18/07/2018

19

6/2018

Tên gói thầu: Sửa chữa các xe chuyên dùng A-0016; A-0018; A-0019; Z-980J và A-0022B nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng trong Nhà máy

Mô tả: Sửa chữa các xe chuyên dùng A-0016; A-0018; A-0019; Z-980J và A-0022B nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng trong Nhà máy

Phát hành: 25/06/2018 đến ngày 18/07/2018

18

6/2018

Tên gói thầu: Mua sắm xe nâng chất thải theo Đơn hàng số 121/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Mô tả: Mua sắm xe nâng chất thải theo Đơn hàng số 121/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Phát hành: 22/06/2018 đến ngày 06/07/2018

18

6/2018

Tên gói thầu: Mua sắm giày BHLĐ cho người lao động năm 2018 theo Đơn hàng số 152/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Mô tả: Mua sắm giày BHLĐ cho người lao động năm 2018 theo Đơn hàng số 152/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Phát hành: 22/06/2018 đến ngày 16/07/2018

20

6/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự phòng cho hệ thống đo đếm thượng mại tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 172/18-1249/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư thay thế và dự phòng cho hệ thống đo đếm thượng mại tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 172/18-1249/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 21/06/2018 đến ngày 02/07/2018

14

6/2018

Tên gói thầu: Tư vấn và tổ chức xây dựng thành phần quản lý rủi ro HEMP theo Đơn hàng số 750/ĐH-ATMT

Mô tả: Tư vấn và tổ chức xây dựng thành phần quản lý rủi ro HEMP theo Đơn hàng số 750/ĐH-ATMT

Phát hành: 20/06/2018 đến ngày 26/07/2018

12

6/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị chữa cháy di động phục vụ công tác chữa cháy và ứng phó sự cố khẩn cấp năm 2018 theo Đơn hàng số 138/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua thiết bị chữa cháy di động phục vụ công tác chữa cháy và ứng phó sự cố khẩn cấp năm 2018 theo Đơn hàng số 138/ĐH-ATMT

Phát hành: 18/06/2018 đến ngày 02/07/2018

12

6/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ Sơn biển báo, cảnh báo hành lang bảo vệ công trình trên biển tại các bến xuất sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 153/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ Sơn biển báo, cảnh báo hành lang bảo vệ công trình trên biển tại các bến xuất sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 153/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Phát hành: 15/06/2018 đến ngày 27/06/2018

12

6/2018

Tên gói thầu: Mua bộ đèn led để thay thế tại các khu vực an toàn theo Đơn hàng số 038/18-1079/ĐH-BDSC-E ngày 24/01/2018.

Mô tả: Mua bộ đèn led để thay thế tại các khu vực an toàn theo Đơn hàng số 038/18-1079/ĐH-BDSC-E ngày 24/01/2018.

Phát hành: 15/06/2018 đến ngày 27/06/2018

1

6/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị kiểm soát nhân sự vào ra tăng cường an ninh, an toàn cho các khu vực công nghệ theo đơn hàng 065/NCPT.

Mô tả: Mua vật tư thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị kiểm soát nhân sự vào ra tăng cường an ninh, an toàn cho các khu vực công nghệ theo đơn hàng 065/NCPT.

Phát hành: 07/06/2018 đến ngày 26/06/2018