Mời thầu

Thông báo mời thầu
20

9/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự phòng rủi ro cho các bơm và mixer khu vực U58 theo Đơn hàng số 118/21-1336/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư thay thế và dự phòng rủi ro cho các bơm và mixer khu vực U58 theo Đơn hàng số 118/21-1336/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 24/09/2021 đến ngày 11/10/2021

17

9/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ dự phòng cho hệ thống điều khiển của các máy nén, STG và Boiler theo Đơn hàng số 174/21-1406/ĐH-BDSC-I ngày 18/5/2021

Mô tả: Mua vật tư phục vụ dự phòng cho hệ thống điều khiển của các máy nén, STG và Boiler theo Đơn hàng số 174/21-1406/ĐH-BDSC-I ngày 18/5/2021

Phát hành: 22/09/2021 đến ngày 06/10/2021

16

9/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho bộ gia nhiệt bằng điện H-1353 theo Đơn hàng số 151/21-1747/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho bộ gia nhiệt bằng điện H-1353 theo Đơn hàng số 151/21-1747/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 21/09/2021 đến ngày 06/10/2021

16

9/2021

Tên gói thầu: Mua thiết bị chuẩn độ điện thế theo Đơn hàng số 04/21-1414/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Mua thiết bị chuẩn độ điện thế theo Đơn hàng số 04/21-1414/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 21/09/2021 đến ngày 04/10/2021

16

9/2021

Tên gói thầu: Cung cấp dầu/mỡ bôi trơn do hãng Shell sản xuất (hoặc tương đương) theo Đơn hàng số 591/20-2335/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Cung cấp dầu/mỡ bôi trơn do hãng Shell sản xuất (hoặc tương đương) theo Đơn hàng số 591/20-2335/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 20/09/2021 đến ngày 07/10/2021

15

9/2021

Tên gói thầu: Mua Ethyl Mercaptan để sử dụng tại phân xưởng U-52 theo đơn hàng số 498-21-2263/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua Ethyl Mercaptan để sử dụng tại phân xưởng U-52 theo đơn hàng số 498-21-2263/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 20/09/2021 đến ngày 05/10/2021

15

9/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư bảo dưỡng sửa chữa hệ thống UPS theo Đơn hàng số 096/21-1268/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư bảo dưỡng sửa chữa hệ thống UPS theo Đơn hàng số 096/21-1268/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 20/09/2021 đến ngày 07/10/2021

15

9/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện bảo dưỡng đại tu máy phát STG C kết hợp xử lý lỗi rotor chạm đất theo Đơn hàng số 192/21-1463/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư thực hiện bảo dưỡng đại tu máy phát STG C kết hợp xử lý lỗi rotor chạm đất theo Đơn hàng số 192/21-1463/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 20/09/2021 đến ngày 13/10/2021

6

10/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua Ethyl Mercaptan để sử dụng tại phân xưởng U-52 theo đơn hàng số 498-21-2263/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua Ethyl Mercaptan để sử dụng tại phân xưởng U-52 theo đơn hàng số 498-21-2263/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 20/09/2021 đến ngày 12/10/2021

13

9/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thiết bị lọc dầu bôi trơn cho tuốc bin lò hơi A-4004 và hộp số máy đùn extruder EX-801 theo Đơn hàng số 113/21-1110/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư thiết bị lọc dầu bôi trơn cho tuốc bin lò hơi A-4004 và hộp số máy đùn extruder EX-801 theo Đơn hàng số 113/21-1110/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 17/09/2021 đến ngày 02/10/2021

13

9/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho bơm định lượng A-3102-P-04B, kiểu: RB180S (L) 7P5/R.C5.Z.VV1 theo Đơn hàng số 277/21-2024/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho bơm định lượng A-3102-P-04B, kiểu: RB180S (L) 7P5/R.C5.Z.VV1 theo Đơn hàng số 277/21-2024/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 17/09/2021 đến ngày 01/10/2021

14

9/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ gia công chế tạo sản phẩm Homo Inflated PP (IPP) F5100 theo Đơn hàng số 437/ĐHĐC-NCPT-O

Mô tả: Thuê dịch vụ gia công chế tạo sản phẩm Homo Inflated PP (IPP) F5100 theo Đơn hàng số 437/ĐHĐC-NCPT-O

Phát hành: 17/09/2021 đến ngày 04/10/2021