Mời thầu

Thông báo mời thầu
10

5/2019

Tên gói thầu: Trang bị nội thất thay thế cho nội thất cũ đã qua quá trình sử dụng lâu ngày hư hỏng phục vụ CBCNV các Ban chức năng tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng 226/ĐH-VP;

Mô tả: Trang bị nội thất thay thế cho nội thất cũ đã qua quá trình sử dụng lâu ngày hư hỏng phục vụ CBCNV các Ban chức năng tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng 226/ĐH-VP;

Phát hành: 10/05/2019 đến ngày 24/05/2019

22

5/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng van an toàn của NSX Tyco trong năm 2019 theo Đơn hàng và Dự toán số 032/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Mua vật tư để bảo dưỡng van an toàn của NSX Tyco trong năm 2019 theo Đơn hàng và Dự toán số 032/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 10/05/2019 đến ngày 31/05/2019

10

6/2019

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị nhóm H theo Đơn hàng số 052/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị nhóm H theo Đơn hàng số 052/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 10/05/2019 đến ngày 14/06/2019

6

6/2019

Tên gói thầu: Gia hạn lần 2 gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng van an toàn của NSX Tyco trong năm 2019 theo Đơn hàng và Dự toán số 032/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Mua vật tư để bảo dưỡng van an toàn của NSX Tyco trong năm 2019 theo Đơn hàng và Dự toán số 032/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 10/05/2019 đến ngày 07/06/2019

6

5/2019

Tên gói thầu: Mua thiết bị phân tích cho sản phẩm dầu mỏ theo PR-18-3607 theo Đơn hàng 52/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua thiết bị phân tích cho sản phẩm dầu mỏ theo PR-18-3607 theo Đơn hàng 52/ĐH-QLCL.

Phát hành: 09/05/2019 đến ngày 06/06/2019

10

5/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn, thiết lập bản đồ ăn mòn trong nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 145/ĐH-KTTB.

Mô tả: Thuê dịch vụ tư vấn, thiết lập bản đồ ăn mòn trong nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 145/ĐH-KTTB.

Phát hành: 08/05/2019 đến ngày 28/05/2019

15

5/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm định cho hệ thống đường ống, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của Nhà máy (SR 18-3873) theo đơn hàng 1095/ĐH-KTTB.

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm định cho hệ thống đường ống, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của Nhà máy (SR 18-3873) theo đơn hàng 1095/ĐH-KTTB.

Phát hành: 03/05/2019 đến ngày 22/05/2019

24

4/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm định cho hệ thống đường ống, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của Nhà máy (SR 18-3873) theo đơn hàng 1095/ĐH-KTTB;

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm định cho hệ thống đường ống, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của Nhà máy (SR 18-3873) theo đơn hàng 1095/ĐH-KTTB;

Phát hành: 03/05/2019 đến ngày 14/05/2019

19

4/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, cập nhật cho các thiết bị điều khiển hệ thống hàng hải tại Berth 5, 6 cảng xuất sản phẩm nhà máy theo Đơn hàng số 323/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư thay thế, cập nhật cho các thiết bị điều khiển hệ thống hàng hải tại Berth 5, 6 cảng xuất sản phẩm nhà máy theo Đơn hàng số 323/ĐH-NCPT

Phát hành: 25/04/2019 đến ngày 22/05/2019

19

4/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo An toàn sinh mạng trên biển theo Đơn hàng số 324/ĐH-QTNL-ATMT.

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo An toàn sinh mạng trên biển theo Đơn hàng số 324/ĐH-QTNL-ATMT.

Phát hành: 25/04/2019 đến ngày 17/05/2019

19

4/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ lắp đặt và thiết bị trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục cho ống khói phân xưởng U40 và U11 theo Đơn hàng 008/ĐH-BDSC-ATMT ngày 10/01/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ lắp đặt và thiết bị trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục cho ống khói phân xưởng U40 và U11 theo Đơn hàng 008/ĐH-BDSC-ATMT ngày 10/01/2018.

Phát hành: 25/04/2019 đến ngày 25/05/2019

20

5/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ lắp đặt và thiết bị trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục cho ống khói phân xưởng U40 và U11 theo Đơn hàng 008/ĐH-BDSC-ATMT ngày 10/01/2018;

Mô tả: Thuê dịch vụ lắp đặt và thiết bị trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục cho ống khói phân xưởng U40 và U11 theo Đơn hàng 008/ĐH-BDSC-ATMT ngày 10/01/2018;

Phát hành: 25/04/2019 đến ngày 27/06/2019