Mời thầu

Thông báo mời thầu
31

7/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị, dụng cụ cầm tay phục vụ công tác gia công chế tạo và bảo dưỡng sửa chữa tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 255/18-2040/ĐH-BDSC-W ngày 25/05/2018.

Mô tả: Mua thiết bị, dụng cụ cầm tay phục vụ công tác gia công chế tạo và bảo dưỡng sửa chữa tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 255/18-2040/ĐH-BDSC-W ngày 25/05/2018.

Phát hành: 06/08/2018 đến ngày 16/08/2018

1

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng cho hệ thống nạp xúc tác và lọc bụi tĩnh điện khu vực RFCC theo Đơn hàng số 252/18-1492/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng cho hệ thống nạp xúc tác và lọc bụi tĩnh điện khu vực RFCC theo Đơn hàng số 252/18-1492/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 03/08/2018 đến ngày 13/08/2018

31

7/2018

Tên gói thầu: Mua bộ đàm và điện thoại chống cháy nổ để cấp đổi và trang bị bổ sung cho nhân sự vận hành theo Đơn hàng số 104/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua bộ đàm và điện thoại chống cháy nổ để cấp đổi và trang bị bổ sung cho nhân sự vận hành theo Đơn hàng số 104/ĐH-NCPT

Phát hành: 03/08/2018 đến ngày 23/07/2018

31

7/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị thuộc hệ thống giám sát và bảo vệ máy theo Đơn hàng số 127/17-4148/ĐH-BDSC-I ngày 13/3/2018.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị thuộc hệ thống giám sát và bảo vệ máy theo Đơn hàng số 127/17-4148/ĐH-BDSC-I ngày 13/3/2018.

Phát hành: 03/08/2018 đến ngày 17/07/2018

26

7/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ và mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-51-17-151 theo Đơn hàng số 194/18-1093/ĐH-BDSC-E ngày 18/04/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ và mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-51-17-151 theo Đơn hàng số 194/18-1093/ĐH-BDSC-E ngày 18/04/2018.

Phát hành: 01/08/2018 đến ngày 13/08/2018

27

7/2018

Tên gói thầu: Mua tiêu chuẩn thử nghiệm hiện hành theo Đơn hàng 26/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua tiêu chuẩn thử nghiệm hiện hành theo Đơn hàng 26/ĐH-QLCL.

Phát hành: 01/08/2018 đến ngày 14/07/2018

25

7/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, chuẩn hóa hạ tầng VoIP/LAN và lắp đặt bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 108/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư thay thế, chuẩn hóa hạ tầng VoIP/LAN và lắp đặt bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 108/ĐH-NCPT

Phát hành: 31/07/2018 đến ngày 20/08/2018

27

7/2018

Tên gói thầu: Mua dung dịch kiểm tra rò rỉ và bôi trơn phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 303/ĐH-VHSX.

Mô tả: Mua dung dịch kiểm tra rò rỉ và bôi trơn phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 303/ĐH-VHSX.

Phát hành: 30/07/2018 đến ngày 10/09/2018

24

7/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị quang phổ phát xạ plasma ICP-OES theo PR-18-1504 theo Đơn hàng 12/ĐH-QLCL ngày 7/3/2018TTr-BDSC-W ngày 24/5/2018;

Mô tả: Mua thiết bị quang phổ phát xạ plasma ICP-OES theo PR-18-1504 theo Đơn hàng 12/ĐH-QLCL ngày 7/3/2018TTr-BDSC-W ngày 24/5/2018;

Phát hành: 26/07/2018 đến ngày 20/08/2018

19

7/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phê duyệt mẫu cho đồng hồ đo đếm thương mại theo Đơn hàng số 233/18-1848/ĐH-BDSC-I ngày 10/05/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ phê duyệt mẫu cho đồng hồ đo đếm thương mại theo Đơn hàng số 233/18-1848/ĐH-BDSC-I ngày 10/05/2018.

Phát hành: 25/07/2018 đến ngày 08/08/2018

5

7/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị thu hồi dầu bề mặt theo Đơn hàng số 399/ĐH-VHSX

Mô tả: Mua thiết bị thu hồi dầu bề mặt theo Đơn hàng số 399/ĐH-VHSX

Phát hành: 11/07/2018 đến ngày 03/08/2018

9

7/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng và thay thế thiết bị tại xưởng điện và kho vật tư theo Đơn hàng số 237/18-1932/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư dự phòng và thay thế thiết bị tại xưởng điện và kho vật tư theo Đơn hàng số 237/18-1932/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 11/07/2018 đến ngày 20/07/2018