Mời thầu

Thông báo mời thầu
21

2/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu - Mua sắm máy đo khí cầm tay có chức năng bơm hút, thiết bị hỗ trợ thở cá nhân (SCBA) có chức năng giám sát tình trạng người sử dụng theo Đơn hàng và Dự toán số 620/19-4249/ĐH-

Mô tả: Mua sắm máy đo khí cầm tay có chức năng bơm hút, thiết bị hỗ trợ thở cá nhân (SCBA) có chức năng giám sát tình trạng người sử dụng theo Đơn hàng và Dự toán số 620/19-4249/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 07/02/2020 đến ngày 27/02/2020

7

2/2020

Tên gói thầu: Thuê chuyên gia và thiết bị nội soi để thực hiện công việc refractory trong TA4 theo đơn hàng số 059/20-1092/ĐH-KTTB-I

Mô tả: Thuê chuyên gia và thiết bị nội soi để thực hiện công việc refractory trong TA4 theo đơn hàng số 059/20-1092/ĐH-KTTB-I

Phát hành: 07/02/2020 đến ngày 09/03/2020

7

2/2020

Tên gói thầu: Mua sắm máy đo khí cầm tay có chức năng bơm hút, thiết bị hỗ trợ thở cá nhân (SCBA) có chức năng giám sát tình trạng người sử dụng theo Đơn hàng và Dự toán số 620/19-4249/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Mua sắm máy đo khí cầm tay có chức năng bơm hút, thiết bị hỗ trợ thở cá nhân (SCBA) có chức năng giám sát tình trạng người sử dụng theo Đơn hàng và Dự toán số 620/19-4249/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 07/02/2020 đến ngày 20/02/2020

7

2/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện và cung cấp vật tư thực hiện thay thế thiết bị MCC nhằm tăng độ tin cậy cho hệ thống bảo vệ chạm đất 400V trạm điện SS7 và SS11 của Nhà máy theo Đơn hàng số 558/19-3

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện và cung cấp vật tư thực hiện thay thế thiết bị MCC nhằm tăng độ tin cậy cho hệ thống bảo vệ chạm đất 400V trạm điện SS7 và SS11 của Nhà máy theo Đơn hàng số 558/19-3637/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 07/02/2020 đến ngày 21/02/2020

3

2/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các thiết bị tại khu vực RFCC theo Đơn hàng và Dự toán số 637/19-1757/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho các thiết bị tại khu vực RFCC theo Đơn hàng và Dự toán số 637/19-1757/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 04/02/2020 đến ngày 17/02/2020

19

2/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các thiết bị tại khu vực RFCC theo Đơn hàng và Dự toán số 637/19-1757/ĐH-BDSC-S.

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho các thiết bị tại khu vực RFCC theo Đơn hàng và Dự toán số 637/19-1757/ĐH-BDSC-S.

Phát hành: 04/02/2020 đến ngày 24/02/2020

10

2/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho TK-5815 và TK-5816 theo Đơn hàng và dự toán số 659/19-1897/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho TK-5815 và TK-5816 theo Đơn hàng và dự toán số 659/19-1897/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 03/02/2020 đến ngày 17/02/2020

13

2/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu - Mua vật tư, dụng cụ bảo dưỡng đệm va và móc neo tại Cảng xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng 565/19-4153/ĐH-QLCB-T.

Mô tả: Gia hạn gói thầu - Mua vật tư, dụng cụ bảo dưỡng đệm va và móc neo tại Cảng xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng 565/19-4153/ĐH-QLCB-T.

Phát hành: 30/01/2020 đến ngày 19/02/2020

30

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho P-2402A theo Đơn hàng và Dự toán số 643/19-3344/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho P-2402A theo Đơn hàng và Dự toán số 643/19-3344/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 30/01/2020 đến ngày 13/02/2020

17

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa van điều khiển hãng Masoneilan cho BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 678/19-2229/ĐH-BDSC-TA4-P6M.

Mô tả: Mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa van điều khiển hãng Masoneilan cho BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 678/19-2229/ĐH-BDSC-TA4-P6M.

Phát hành: 30/01/2020 đến ngày 10/02/2020

22

1/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa các hạng  mục hư hỏng tại trạm điện SS1; các chân đế bê tông và một số hạng mục hư hỏng trong Nhà máy theo Đơn hàng và Dự toán số 662/19-4297/ĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa các hạng  mục hư hỏng tại trạm điện SS1; các chân đế bê tông và một số hạng mục hư hỏng trong Nhà máy theo Đơn hàng và Dự toán số 662/19-4297/ĐH-BDSC-C

Phát hành: 30/01/2020 đến ngày 14/02/2020

22

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư, dụng cụ bảo dưỡng đệm va và móc neo tại Cảng xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng số 565/19-4153/ĐH-QLCB-T.

Mô tả: Mua vật tư, dụng cụ bảo dưỡng đệm va và móc neo tại Cảng xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng số 565/19-4153/ĐH-QLCB-T.

Phát hành: 30/01/2020 đến ngày 12/02/2020