Mời thầu

Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM-200 theo Đơn hàng số 153/22-1429/ĐH-ATMT-F

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM-200 theo Đơn hàng số 153/22-1429/ĐH-ATMT-F.
 • Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM-200 theo Đơn hàng số 153/22-1429/ĐH-ATMT-F.
 • Phạm vi điều chỉnh: Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu;
 • Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 2051/QĐ-BSR ngày 20/6/2022;
 • Người có thẩm quyền phê duyệt: Tổng Giám đốc

II. Thông tin gói thầu:

 • Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ                                             
 • Trong nước
 • Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty BSR.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;     
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 6/2022        
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.

III. Nội dung thông báo mời thầu:

 • Thời gian phát hành HSYC: 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2022;
 • Thời gian kết thúc bán HSYC:  09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2022;
 • Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ: Ông. Nguyễn Hoàng Nhật – email: nhatnh@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8913, di động: 0915 329 479).
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2022;
 • Địa điểm mở thầu: Phòng mở thầu – 208 Hùng Vương – Quảng Ngãi
 • Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ/1 bộ Hồ sơ.
 • Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VNĐ.

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 6 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu