Mời thầu

Cung cấp dầu/mỡ bôi trơn thiết bị cơ khí quay theo Đơn hàng số 657/20-2351/ĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Cung cấp dầu/mỡ bôi trơn thiết bị cơ khí quay theo Đơn hàng số 657/20-2351/ĐH-BDSC-R   .
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dầu/mỡ bôi trơn thiết bị cơ khí quay theo Đơn hàng số 657/20-2351/ĐH-BDSC-R .
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm kể từ ngày ký Hợp đồng.
  • Thời gian giao hàng: 06 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng đơn giá.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  1077/QĐ-BSR ngày  13/4/2022.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 04 năm 2022 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp dầu/mỡ bôi trơn thiết bị cơ khí quay theo Đơn hàng số 657/20-2351/ĐH-BDSC-R    .
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09giờ00, ngày 18 tháng 04 năm 2022 đến trước 09giờ00, ngày 04 tháng 5 năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Phan Văn Sang– Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8382, di động: 0919300106. Email: sangpv@bsr.com.vn.
 8. Giá bán 01 bộ HSMT:  miễn phí;
 9. Bảo đảm dự thầu: 81.000.000 VNĐ (Bằng chữ: tám mươi mốt triệu đồng);
 10. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm 2022
 11. Thời điểm mở thầu: 09giờ 90, ngày  04 tháng 5 năm 2022

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 04 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu