Mời thầu

Mua Mực in, Dung môi, băng keo dán sử dụng cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 647/21-2721/ĐH-ĐĐSX

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua Mực in, Dung môi, băng keo dán sử dụng cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 647/21-2721/ĐH-ĐĐSX.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua Mực in, Dung môi, băng keo dán sử dụng cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 647/21-2721/ĐH-ĐĐSX.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Giao hàng theo đợt, cụ thể như sau:
 • Đợt 1: Dự kiến ngày 14/02/2022 (BSR sẽ thông báo cho nhà thầu trước 02 tuần nếu có thay đổi về thời gian giao hàng);
 • Các đợt tiếp theo sẽ thông báo cho nhà thầu trước 02 tuần;
 • Đợt cuối dự kiến trước ngày 30/4/2023 (BSR sẽ thông báo cho nhà thầu trước 02 tuần nếu có thay đổi về thời gian giao hàng).
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua Mực in, Dung môi, băng keo dán sử dụng cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 647/21-2721/ĐH-ĐĐSX.
 2. Nguồn vốn: Mục 8, phần II.2.2 - Phụ lục 18 - Kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2022 Ban ĐĐSX theo Quyết định 4850/QĐ-BSR ngày 31/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 45 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2022 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2022.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Ngọc Nông – email: Nongnn@bsr.com.vn; Điện thoại: 02553616666 - máy nhánh 8218, Điện thoại di động: 0822877779).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0  VNĐ (không đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2022.
 10. Thời điểm mở thầu:    09 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2022.

                    Quảng ngãi, ngày 19 tháng 01 năm 2022

                        Trưởng ban Thương mại dịch vụ

                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)