Mời thầu

Thuê nhân công thực hiện bảo dưỡng-sửa chữa theo Đơn hàng số 335/21-2419/ĐH-BDSC-S

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê nhân công thực hiện bảo dưỡng-sửa chữa theo Đơn hàng số 335/21-2419/ĐH-BDSC-S
  • Loại gói thầu: dịch vụ phi tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê nhân công thực hiện bảo dưỡng-sửa chữa theo Đơn hàng số 335/21-2419/ĐH-BDSC-S.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Theo đơn giá.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 1/2022
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê nhân công thực hiện bảo dưỡng-sửa chữa theo Đơn hàng số 335/21-2419/ĐH-BDSC-S.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 6. 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 1  năm 2022 đến trước  14 giờ 00, ngày  10   tháng 2  năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Nguyễn Thế Hiệp – email: hiepnt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8380, di động: 0983030249).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ.
 9. Bảo đảm dự thầu: 145.000.000 VND (bằng chữ: một trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn) có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 10  tháng 2 năm 2022
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15’, ngày 10  tháng 2 năm 2022

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 1 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu