Mời thầu

Ký hợp đồng đơn giá để thực hiện huy động phụ tùng thay thế cho các loại van an toàn của Nhà sản xuất Dresser trong 03 năm theo Đơn hàng số 044/20-3380-DH-BDSC

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá để thực hiện huy động phụ tùng thay thế cho các loại van an toàn của Nhà sản xuất Dresser trong 03 năm theo Đơn hàng số 044/20-3380-DH-BDSC-.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá để thực hiện huy động phụ tùng thay thế cho các loại van an toàn của Nhà sản xuất Dresser trong 03 năm theo Đơn hàng số 044/20-3380-DH-BDSC-.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký. Thời gian giao hàng 16 tuần kể từ ngày ký đơn đặt hàng.
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Ký hợp đồng đơn giá để thực hiện huy động phụ tùng thay thế cho các loại van an toàn của Nhà sản xuất Dresser trong 03 năm theo Đơn hàng số 044/20-3380-DH-BDSC-.
 2. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 21 tháng 7  năm 2021 đến trước 14giờ 00, ngày 04 tháng 8 năm 2021.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ-Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Cao Như Ngọc – email: ngoccn@bsr.com.vn, Điện thoại: 0553616555- máy nhánh 8386.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ
 8. Bảo đảm dự thầu: 220.000.000 VND (hai trăm hai mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00,  ngày 04  tháng 8 năm 2021.
 10. Thời điểm mở thầu 14giờ 15, ngày 04 tháng 8 năm 2021.

Quảng ngãi, ngày  16  tháng  7 năm 2021

 Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)