Mời thầu

Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX .
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Chia làm 02 đợt giao  hàng, mỗi đợt 5.000kg, đợt 01 giao trong vòng 05 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Đơn giá.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2021/QĐ-BSR ngày 28/6/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 7/2021.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX .
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến trước 14 giờ 00, ngày 09 tháng 7 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Bà Đinh Thị Nữ Phi – email: phidtn@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8384, di động: 0986 423 029).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.
 9. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng) có thời hạn 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 09 tháng 7 năm 2021
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 09 tháng 7 năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 6 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu