Mời thầu

Thuê dịch vụ tái đánh giá RBI và xây dựng IOW theo Đơn hàng số 887/19-3404/ĐH-KTTB-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tái đánh giá RBI và xây dựng IOW theo Đơn hàng số 887/19-3404/ĐH-KTTB-I
  • Loại gói thầu: Dịch vụ
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ tái đánh giá RBI và xây dựng IOW theo Đơn hàng số 887/19-3404/ĐH-KTTB-I.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 05/2021
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1429/QĐ-BSR ngày 04/05/2021.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: dịch vụ tư vấn thường xuyên
 3. Nguồn vốn: SXKD của Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày  18  tháng 05 năm 2021 đến trước  10  giờ 00, ngày   18  tháng 06  năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Ms.Thủy – email: thuyptt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8387, di động: 0917810014).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: miễn phí
 9. Bảo đảm dự thầu: 24.000 USD hoặc 500.000.000 VND bằng bảo lãnh ngân hàng;
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 18 tháng  06 năm 2021.
 11. Thời điểm mở thầu: 10giờ 15, ngày  18 tháng  06 năm 2021..

Quảng Ngãi, ngày  13  tháng  05    năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu