Mời thầu

Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cung cấp dầu/mỡ bôi trơn do hãng Mobil sản xuất (hoặc tương đương) Đơn hàng số 655/20-2350/ĐCĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cung cấp dầu/mỡ bôi trơn do hãng Mobil sản xuất (hoặc tương đương) Đơn hàng số 655/20-2350/ĐCĐH-BDSC-R.
 • Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cung cấp dầu/mỡ bôi trơn do hãng Mobil sản xuất (hoặc tương đương) Đơn hàng số 655/20-2350/ĐCĐH-BDSC-R;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tuần kể từ ngày ký Đơn đặt hàng.
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cung cấp dầu/mỡ bôi trơn do hãng Mobil sản xuất (hoặc tương đương) Đơn hàng số 655/20-2350/ĐCĐH-BDSC-R.
 2. Nguồn vốn: Mục số C13, phụ lục 2C - Phòng Thiết bị Quay – Ban BDSC theo Quyết định 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2021 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2021.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Ngọc Nông – email: Nongnn@bsr.com.vn; Điện thoại: 02553616666 - máy nhánh 8218,   Điện thoại di động: 0822877779).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT:    1.000.000 VND (một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu:     70.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2021.
 10. Thời điểm mở thầu:    14 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2021.

Quảng ngãi, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)