Mời thầu

Ký hợp đồng đơn giá cung cấp đèn LED để thay thế cho các bộ đèn tuýp huỳnh quang bị hỏng nhằm tiết kiệm điện theo Đơn hàng 233/19-4107/ĐH-BDSC-E

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp đèn LED để thay thế cho các bộ đèn tuýp huỳnh quang bị hỏng nhằm tiết kiệm điện theo Đơn hàng 233/19-4107/ĐH-BDSC-E;
  • Loại gói thầu: Cung cấp vật tư.
  • Nội dung chính của gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp đèn LED để thay thế cho các bộ đèn tuýp huỳnh quang bị hỏng nhằm tiết kiệm điện theo Đơn hàng 233/19-4107/ĐH-BDSC-E.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm;
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất;
 3. Nguồn vốn: Mục số B4, phụ lục 2B - Phòng Hệ thống Điện – Ban BDSC theo Quyết định 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn;
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2021 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (trong giờ hành chính).
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại dịch vụ, Phòng 513, Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Ngọc Nông, điện thoại: 0255 3825826 – máy nhánh 8218; Điện thoại di động: 0822877779, Email: nongnn@bsr.com.vn trong giờ hành chính);
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).
 9. Bảo đảm dự thầu: 140.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ  30 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2021.
 11. Thời điểm mở thầu:    09 giờ  45 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 3 năm 2021
TRƯỞNG BAN TMDV