Mời thầu

Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E”.
  • Loại gói thầu: Hỗn hợp
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tháng. Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 14 giờ 00, ngày 10 tháng 12 năm 2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 501 tòa nhà hành chính, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam (liên hệ anh Phan Xuân Quỳnh, điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8396, mobile 0908790439; email: quynhpx@bsr.com.vn trong giờ hành chính)
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
 9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn).
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2020.
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 21 tháng 12 năm 2020.

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2020

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu