Mời thầu

Cung cấp dịch vụ quấn dây động cơ điện A-5821-AEM-01A thuộc phân xưởng xử lý nước thải ETP/U58 theo Đơn hàng 359-20-2454-DH-BDSC-E

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.825825                       Fax: 0255.3825826

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu trên website BSR với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quấn dây động cơ điện A-5821-AEM-01A thuộc phân xưởng xử lý nước thải ETP/U58 theo Đơn hàng 359-20-2454-DH-BDSC-E

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ quấn dây động cơ điện A-5821-AEM-01A thuộc phân xưởng xử lý nước thải ETP/U58 theo Đơn hàng 359-20-2454-DH-BDSC-E

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 04 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4604/QĐ-BSR ngày 27/11/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 11/2020

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp dịch vụ quấn dây động cơ điện A-5821-AEM-01A thuộc phân xưởng xử lý nước thải ETP/U58 theo Đơn hàng 359-20-2454-DH-BDSC-E.

3. Nguồn vốn: Mục B7, phụ lục 1B, kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2020, phòng Hệ thống điện, ban BDSC, quyết định 677/QĐ-BSR ngày 4/3/2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2020 đến trước 09 giờ 00, ngày 16 tháng 12 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 (Liên hệ Ông Trần Anh Sâm– email: samta@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8909, di động: 0912040655).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 16 tháng 12 năm 2020

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10’, ngày 16 tháng 12 năm 2020