Mời thầu

Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.825825                       Fax: 0255.3825826

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị đăng web www.bsr.com.vn thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Giao hàng thành nhiều đợt, đợt đầu tiên dự kiến giao hàng trong vòng 08 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4573/QĐ-BSR ngày 25/11/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 11/2020.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 07 tháng 12 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Bà Đinh Thị Nữ Phi – email: phidtn@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8384, di động: 0986 423 029).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng) có thời hạn 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 07 tháng 12 năm 2020

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30’, ngày 07 tháng 12 năm 2020