Mời thầu

Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 – Đơn hàng số 1

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.825825                       Fax: 0255.3825826

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 – Đơn hàng số 1: Trang bị bản quyền phần mềm, thuê dịch vụ tư vấn và triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1, đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật 01 năm sau vận hành chính thức theo Đơn hàng số 055/20-2806/ĐH-ERP-CNTT-E.

- Nội dung chính của gói thầu: Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 – Đơn hàng số 1: Trang bị bản quyền phần mềm, thuê dịch vụ tư vấn và triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1, đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật 01 năm sau vận hành chính thức theo Đơn hàng số 055/20-2806/ĐH-ERP-CNTT-E.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:4478/QĐ-BSR ngày 16/11/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 11/2020

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1

3. Nguồn vốn: SXKD của Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Ms.Thủy – email: thuyptt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8387, di động: 0917810014).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ. Nhà thầu chuyển khoản tới TK: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi. Nội dung chuyển khoản: Mua HSMT gói thầu “Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 – Đơn hàng số 1: Trang bị bản quyền phần mềm, thuê dịch vụ tư vấn và triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1, đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật 01 năm sau vận hành chính thức theo Đơn hàng số 055/20-2806/ĐH-ERP-CNTT-E”.

9. Bảo đảm dự thầu: 1.700.000.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày  18 tháng  12 năm 2020.