Mời thầu

Cung cấp dịch vụ bảo hành, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống thiết bị lưu trữ SAN theo Đơn hàng số 053/20-2768/ĐH-ERP-CNTT-E

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống thiết bị lưu trữ SAN theo Đơn hàng số 053/20-2768/ĐH-ERP-CNTT-E.
  • Loại gói thầu: Dịch vụ
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống thiết bị lưu trữ SAN theo Đơn hàng số 053/20-2768/ĐH-ERP-CNTT-E.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4445/QĐ-BSR ngày 11/11/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 11/2020
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp dịch vụ bảo hành, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống thiết bị lưu trữ SAN theo Đơn hàng số 053/20-2768/ĐH-ERP-CNTT-E.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 01 tháng 12 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Bà Đinh Thị Nữ Phi – email: phidtn@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8384, di động: 0986 423 029).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: miễn phí
 9. Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng) có thời hạn 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 01 tháng 12 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30’, ngày 01 tháng 12 năm 2020

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu