Mời thầu

Mua phụ tùng thay thế cho xe cẩu 100T theo Đơn hàng số 586/20-3362/ĐH-BDSC-W

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua phụ tùng thay thế cho xe cẩu 100T theo Đơn hàng số 586/20-3362/ĐH-BDSC-W.
 • Tên dự toán mua sắm: Mua phụ tùng thay thế cho xe cẩu 100T theo Đơn hàng số 586/20-3362/ĐH-BDSC-W.
 • Phạm vi điều chỉnh: Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
 • Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 4422/QĐ-BSR ngày 09/11/2020
 • Người có thẩm quyền phê duyệt: Phó Tổng Giám đốc

II. Thông tin gói thầu:

 • Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng Hóa                                              
 • Trong nước
 • Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty BSR.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;     
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 11/2020        
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

III. Nội dung thông báo mời thầu:

 • Thời gian phát hành HSYC: 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2020
 • Thời gian kết thúc bán HSYC:  09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2020
 • Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ: Ông. Nguyễn Hoàng Nhật – email: nhatnh@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8913, di động: 0915 329 479).
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2020
 • Địa điểm mở thầu: Phòng 104 – 208 Hùng Vương – Quảng Ngãi
 • Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ/1 bộ Hồ sơ.
 • Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VNĐ theo hình thức bảo lãnh ngân hàng.

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 11 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu