Mời thầu

Mua bao nilong để chứa chất thải và vệ sinh công nghiệp tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 301/20-2280/ĐH-ATMT-E.

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua bao nilong để chứa chất thải và vệ sinh công nghiệp tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 301/20-2280/ĐH-ATMT-E.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua bao nilong để chứa chất thải và vệ sinh công nghiệp tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 301/20-2280/ĐH-ATMT-E.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4027/QĐ-BSR ngày 24/9/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng 9,10/2020 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua bao nilong để chứa chất thải và vệ sinh công nghiệp tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 301/20-2280/ĐH-ATMT-E.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh - Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 28 tháng 9 năm 2020 đến trước 14 giờ, ngày 02 tháng 10 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, 208 Đại lộ Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Võ Hoàng Trúc My – email: myvht@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3616555- máy nhánh 8388, di động: 0905 945 501).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 1.200.000 VND (Bằng chữ: Một triệu, hai trăm nghìn đồng). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 02 tháng 10 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 02 tháng 10 năm 2020

Quảng ngãi, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)