Mời thầu

Mua vật tư để sửa chữa bơm của xe chữa cháy A-1004 theo Đơn hàng số 335/20-2378/ĐH-BDSC-R

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.3616.666                   Fax: 0255.3616.555

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Mua vật tư để sửa chữa bơm của xe chữa cháy A-1004 theo Đơn hàng số 335/20-2378/ĐH-BDSC-R  ”.

- Loại gói thầu: mua sắm vật tư;

- Nội dung chính của gói thầu: Triển khai gia hạn dịch vụ bảo trì cung cấp mực cho hệ thống máy in tập trung toàn Công ty.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.

- Loại Hợp đồng: trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2725/QĐ-BSR ngày  27/7/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 7 – tháng 8 năm 2020

(thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư để sửa chữa bơm của xe chữa cháy A-1004 .

3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ    14  giờ  00  phút, ngày   27 tháng 07 năm  2020  đến trước 14 giờ 00, ngày   05 tháng   08 năm  2020

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 501 (gặp anh Sang, điện thoại: 0255-3616666, máy nhánh 8382, email: sangpv@bsr.com.vn), Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ/bộ

9. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 150 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu:   14 giờ  00 , ngày  05 tháng 08 năm 2020