Mời thầu

Mua vật tư và phụ kiện cho hệ thống tủ điện 6,6kV để dự phòng/ thay thế trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 225/18-1721/ĐH-BDSC-E.

1. Tên gói thầu: Mua vật tư và phụ kiện cho hệ thống tủ điện 6,6kV để dự phòng/ thay thế trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 225/18-1721/ĐH-BDSC-E.

  • Loại gói thầu:

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa  x    Phi tư vấn       Hỗn hợp

  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư và phụ kiện cho hệ thống tủ điện 6,6kV để dự phòng/ thay thế trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 225/18-1721/ĐH-BDSC-E.

-    Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 tuần.

-    Loại Hợp đồng: Trọn gói.

     -  Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 559/QĐ-BSR ngày 08/8/2018.

     -  Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng 8, 9/2018 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư và phụ kiện cho hệ thống tủ điện 6,6kV để dự phòng/ thay thế trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 225/18-1721/ĐH-BDSC-E.

3. Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 14 tháng 8 năm 2018 đến trước 15 giờ, ngày 04 tháng 9 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Võ Hoàng Trúc My – email: myvht@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3616555- máy nhánh 8388, di động: 0905 945 501).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 75.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng chẵn). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 04 tháng 9 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10, ngày 04 tháng 9 năm 2018.