Mời thầu

Mua vật tư thay thế, cải tạo hệ thống trung tâm dữ liệu và lắp đặt thiết bị đầu cuối bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 168/ĐH-NCPT

1. Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, cải tạo hệ thống trung tâm dữ liệu và lắp đặt thiết bị đầu cuối bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 168/ĐH-NCPT

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư thay thế, cải tạo hệ thống trung tâm dữ liệu và lắp đặt thiết bị đầu cuối bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 168/ĐH-NCPT.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày;

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 408/QĐ-BSR ngày 01 / 8 /2018.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng   8 /2018

(thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua phụ tùng thay thế cho nhà máy năm 2018.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn SXKD năm 2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 8 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2018

7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Phạm Thị Thu Thủy – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8387, di động: 0917810014. email thuyptt@bsr.com.vn .

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Thư bảo lãnh của ngân hàng có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày đóng thầu;

10. Thời điểm đóng thầu:14  giờ   , ngày    28     tháng   8     năm 2018

11. Thời điểm mở thầu:  14   giờ 15   , ngày  28    tháng    8   năm 2018