Mời thầu

Mua sắm máy in thẻ, mực in thẻ từ theo Đơn hàng số 218/ĐH-ATMT ngày 03/5/2018.

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy in thẻ, mực in thẻ từ theo Đơn hàng số 218/ĐH-ATMT ngày 03/5/2018.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm máy in thẻ, mực in thẻ từ theo Đơn hàng số 218/ĐH-ATMT ngày 03/5/2018;

- Thời gian giao hàng: 8-10 tuần (thời gian thực hiện hợp đồng);

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn: 2482/QĐ-BSR ngày 29/6/2018;

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: trong tháng 7/2018

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3. Nguồn vốn: Chi phí mua tài sản cố định năm 2018 của Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 6 tháng 7 năm 2018 đến trước 14   giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2018(trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Tạ Trung, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8381; di động: 0919302744, email: trungt@bsr.com.vn trong giờ hành chính);

8. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15, ngày 20  tháng 7 năm 2018.