Mời thầu

Sửa chữa các xe chuyên dùng A-0016; A-0018; A-0019; Z-980J và A-0022B nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng trong Nhà máy

1. Tên gói thầu: Sửa chữa các xe chuyên dùng A-0016; A-0018; A-0019; Z-980J và A-0022B nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng trong Nhà máy theo Đơn hàng 009/17-3839/ĐH-BDSC-W ngày 10/01/2018 và Tờ trình hiệu chỉnh số 499/TTr-BDSC-W ngày 24/5/2018;

  • Loại gói thầu:
  • Xây lắp Mua sắm hàng hóaTư vấnPhi tư vấn Hỗn hợp
  • Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa các xe chuyên dùng A-0016; A-0018; A-0019; Z-980J và A-0022B nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng trong Nhà máy theo Đơn hàng 009/17-3839/ĐH-BDSC-W ngày 10/01/2018 và Tờ trình hiệu chỉnh số 499/TTr-BDSC-W ngày 24/5/2018;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tuần.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: 2283/QĐ-BSR ngày 19/6/2018
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 6/2018

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Sửa chữa các xe chuyên dùng A-0016; A-0018; A-0019; Z-980J và A-0022B nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng trong Nhà máy theo Đơn hàng 009/17-3839/ĐH-BDSC-W ngày 10/01/2018 và Tờ trình hiệu chỉnh số 499/TTr-BDSC-W ngày 24/5/2018;

3. Nguồn vốn: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 – Mục 5.12 – Phụ lục 2.1 – Quyết định số 227/QĐ-BSR ngày 23/1/2018 và Nguồn vốn cấp 2 của Ban BDSC – Mục I.2 - Phụ lục 2 – Quyết định số 227/QĐ-BSR ngày 23/1/2018 (nguồn vốn SXKD của Công ty);

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 , ngày 25  tháng 6 năm 2018  đến trước 14 giờ 00 , ngày 18   tháng     7    năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8389; di động: 0915.553.877, email: phphuong@bsr.com.vn trong giờ hành chính);

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh của ngân hàng;

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00 , ngày 18   tháng  7 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 10 , ngày 18  tháng 7  năm 2018