Mời thầu

Mua sắm xe nâng chất thải theo Đơn hàng số 121/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

1. Tên gói thầu: Mua sắm xe nâng chất thải theo Đơn hàng số 121/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

  • Loại gói thầu:

          Xây lắp    Mua sắm hàng hóa   X    Phi tư vấn       Hỗn hợp

  • Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm xe nâng chất thải theo Đơn hàng số 121/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 - 18 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm xe nâng chất thải theo Đơn hàng số 121/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

3. Nguồn vốn Chi phí mua sắm tài sản cố định năm 2018 (Mục VI.4, Phụ lục 3.1 - Nghị quyết 5381/NQ-BSR ngày 31/12/2017) của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30, ngày 22  tháng 6  năm 2018 đến trước 14 giờ, ngày 16  tháng  7 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty TNHH một thành viên Lọc-Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Phạm Huy Phương – email: phphuong@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3616555- máy nhánh 8389, di động: 0915.553.877).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 16   tháng  7  năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày  16 tháng  7  năm 2018.