Mời thầu

Tư vấn và tổ chức xây dựng thành phần quản lý rủi ro HEMP theo Đơn hàng số 750/ĐH-ATMT

1. Tên gói thầu: Tư vấn và tổ chức xây dựng thành phần quản lý rủi ro HEMP theo Đơn hàng số 750/ĐH-ATMT

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp 

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn và tổ chức xây dựng thành phần quản lý rủi ro HEMP theo Đơn hàng số 750/ĐH-ATMT

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2049/QĐ-BSR ngày 06/6/2018.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Quý 03/2018

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

2. Tên dự án: Tư vấn và tổ chức xây dựng thành phần quản lý rủi ro HEMP theo Đơn hàng số 750/ĐH-ATMT.

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh Quốc tế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 20 tháng  6  năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày  26  tháng 7 năm 2018  (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban TMDV – Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, Building A1, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (trong giờ hành chính).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Không áp dụng. Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email. (Trong trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: huydq@bsr.com.vn).

Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR, trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty…(điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSMT gói thầu “Tư vấn và tổ chức xây dựng thành phần quản lý rủi ro HEMP theo Đơn hàng số 750/ĐH-ATMT”.

Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi.

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu:  14 giờ 00, ngày  26  tháng  7  năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày  26  tháng  7  năm 2018