Mời thầu

Mua thiết bị chữa cháy di động phục vụ công tác chữa cháy và ứng phó sự cố khẩn cấp năm 2018 theo Đơn hàng số 138/ĐH-ATMT

Tên gói thầu: Mua thiết bị chữa cháy di động phục vụ công tác chữa cháy và ứng phó sự cố khẩn cấp năm 2018 theo Đơn hàng số 138/ĐH-ATMT

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

 - Nội dung chính của gói thầu: Mua thiết bị chữa cháy di động phục vụ công tác chữa cháy và ứng phó sự cố khẩn cấp năm 2018 theo Đơn hàng số 138/ĐH-ATMT.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm tài sản cố định cho nhà máy năm 2018.

3. Nguồn vốn: Chi phí mua sắm tài sản cố định năm  2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ  8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2018  đến trước 15 giờ 00, ngày 02  tháng 07 năm 2018

7. Địa điểm phát hành HSMT: Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Ban Thương mại, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 055.3616666 – máy nhánh 8390, di động: 0933111087. email pttthuy@bsr.com.vn .

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 02 tháng 07 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 02 tháng  07 năm 2018