Mời thầu

Mua bộ đèn led để thay thế tại các khu vực an toàn theo Đơn hàng số 038/18-1079/ĐH-BDSC-E ngày 24/01/2018.

1. Tên gói thầu: Mua bộ đèn led để thay thế tại các khu vực an toàn theo Đơn hàng số 038/18-1079/ĐH-BDSC-E ngày 24/01/2018.

Loại gói thầu:

       Xây lắp       Mua sắm hàng  X       Phi tư vấn       Hỗn hợp

Nội dung chính của gói thầu: Mua bộ đèn led để thay thế tại các khu vực an toàn theo Đơn hàng số 038/18-1079/ĐH-BDSC-E ngày 24/01/2018.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

Loại Hợp đồng: Trọn gói;

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: 2141/QĐ-BSR ngày 11/6/2018

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 5-6/2018

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua bộ đèn led để thay thế tại các khu vực an toàn theo Đơn hàng số 038/18-1079/ĐH-BDSC-E ngày 24/01/2018.

3. Nguồn vốn: Chi phí mua sắm tài sản cố định năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn..

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30, ngày 15  tháng  6 năm 2018 đến trước 14 giờ, ngày  27 tháng 6  năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8389; di động: 0915.553.877, email: phphuong@bsr.com.vn trong giờ hành chính);