Mời thầu

Tên gói thầu: Trang bị quần áo đi mưa cho CBCNV năm 2018 theo Đơn hàng số 151/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Tên gói thầu: Trang bị quần áo đi mưa cho CBCNV năm 2018 theo Đơn hàng số 151/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;

- Nội dung chính của gói thầu: Trang bị quần áo đi mưa cho CBCNV năm 2018 theo Đơn hàng số 151/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tuần;

- Loại Hợp đồng: Trọn gói;

- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 5-6/2018

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3. Nguồn vốn: Tại mục 3.24, PL 1 chi phí mua quần áo mưa cho CBCNV theo Quyết định số 227/QĐ-BSR ngày 23/01/2018;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30, ngày  7  tháng  6  năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 2   tháng 7   năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8389; di động: 0915.553.877, email: phphuong@bsr.com.vn trong giờ hành chính);

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu:  14 giờ  00, ngày   2  tháng   7  năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu:     14 giờ  10, ngày   2   tháng  7    năm 2018.