Tin tức - sự kiện

Bản Tin Pháp Lý

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 9/2016

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 9/2016

Nội dung bản tin Pháp lý tháng 9/2016
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 08/2016

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 08/2016

NỘI DUNG BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 08/2016
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 7/2016

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 7/2016

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 7/2016
Bản tin pháp lý tháng 04/2016

Bản tin pháp lý tháng 04/2016

Một số văn bản pháp luật ban hành trong tháng 4/2016: 1. Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/04/2016 hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có hiệu lực từ ngày 20/05/2016. 2. Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thay thế Thông tư 43/2014/TT-BTC ngày 11/04/2014 và Thông tư 151/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012), có hiệu lực từ ngày 01/04/2016.
Bản tin pháp lý tháng 05/2016

Bản tin pháp lý tháng 05/2016

v Một số văn bản pháp luật ban hành trong tháng 5/2016: 1. Chỉ thị 05/CT-BCT ngày 19/5/2016 của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. 2. Thông tư 68/2016/TT-BTC ngày 5/5/2016 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành.
Bản tin pháp lý tháng 03/2016

Bản tin pháp lý tháng 03/2016

v Một số văn bản pháp luật ban hành trong Tháng 03/2016: 1. Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 về kinh doanh khí (thay thế Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009), có hiệu lực từ ngày 15/05/2016.
Bản tin pháp lý tháng 02/2016

Bản tin pháp lý tháng 02/2016

Một số văn bản pháp luật ban hành trong Tháng 02/2016: Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (thay thế Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013).
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 1/2016

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 1/2016

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn Luật đầu tư, có hiệu lực từ ngày 27/12/2015 (thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006), (sửa đổi Nghị định số Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/ 5/2014).
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 11 NĂM 2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 11 NĂM 2015

Một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 11/2015: 1. Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ (thay thế Nghị định số 23/CP ngày 18/04/1996).
BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ ĐẶC BIỆT

BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ ĐẶC BIỆT

Thực hiện chủ trương của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XI, tại kỳ họp thứ nhất ngày 06/8/2011 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Là đạo luật gốc, việc sửa đổi Hiến pháp được xác định phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 8

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 8

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, hiệu lực từ ngày 05/08/2015. (thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, Nghị định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005, Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/06/2005, Nghị định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Nghị định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 và Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012)
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 9

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 9

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, hiệu lực từ ngày 01/9/2015 (thay thế Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013).