Tin tức - sự kiện

Bản Tin Pháp Lý

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 11 NĂM 2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 11 NĂM 2015

Một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 11/2015: 1. Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ (thay thế Nghị định số 23/CP ngày 18/04/1996).
BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ ĐẶC BIỆT

BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ ĐẶC BIỆT

Thực hiện chủ trương của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XI, tại kỳ họp thứ nhất ngày 06/8/2011 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Là đạo luật gốc, việc sửa đổi Hiến pháp được xác định phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 8

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 8

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, hiệu lực từ ngày 05/08/2015. (thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, Nghị định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005, Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/06/2005, Nghị định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Nghị định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 và Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012)
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 9

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 9

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, hiệu lực từ ngày 01/9/2015 (thay thế Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013).
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT 07/2015

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT 07/2015

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT 07/2015
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 6/2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 6/2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 6/2015
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 5/2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 5/2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 5/2015
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 2 VÀ THÁNG 3/2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 2 VÀ THÁNG 3/2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 2 VÀ THÁNG 3/2015
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 4/2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 4/2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 4/2015
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 11

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 11

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 11
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 1 & 2/2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 1 & 2/2015

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 1 & 2/2015