Bản Tin Pháp Lý

Bản tin pháp lý tháng 09/2017
Ngày đăng : 31/10/2017 * Lượt xem: 1138
   

Một số văn bản pháp lý đã ban hành tháng 9/2017

 1. Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 9/2017:
 • Thông tư 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017.
 • Quyết định 3610A/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Quyết định 1305/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 06/9/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Chỉ thị 11/CT-BCT ngày 22/9/2017 về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 1. Một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 10/2017:
 • Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2017.
 • Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017.
 • Thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23/08/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, hiệu lực thi hành từ ngày 06/10/2017.
 • Quyết định 37/2017/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng, hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017.
 1. Văn bản mới nổi bật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của BSR:
 1. Quyết định 3610A/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký:

Điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017–2018 có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của BSR. Quyết định số 3610A/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 về Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh với mục đích nhằm cắt giảm bớt một số điều kiện về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh trong đó có ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và ngành nghề kinh doanh khí (được điều chỉnh bởi các Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016). Nội dung chính của Quyết định như sau:

 1. Nguyên tắc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh:
 • Chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh;
 • Tính đến các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế khi xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh;
 • Điều kiện đầu tư, kinh doanh phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014 (Điều 7 Luật Đầu tư quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện);
 • Phải đánh giá, xem xét tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp trong công tác quản lý và thực hiện;
 • Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần phải gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính.
 1. Số lượng cắt giảm và ngành nghề cắt giảm:

Kinh doanh xăng dầu:

 • Số lượng điều kiện ban đầu: 43
 • Số lượng điều kiện đề xuất cắt giảm: 5.

Kinh doanh khí:

 • Số lượng điều kiện ban đầu: 129
 • Số lượng điều kiện đề xuất cắt giảm: 76
 • Số lượng điều kiện đề xuất chuyển sang hậu kiểm: 06
 1. Phương án cắt giảm:
 • Đối với ngành nghề kinh doanh xăng dầu: phương án cắt giảm tập trung vào một số nội dung được quy định về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (Khoản 3,4,5,6 Điều 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP), điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Khoản 1 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP);
 • Đối với ngành nghề kinh doanh khí: phương án cắt giảm tập trung vào quy định về điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu khí (Khoản 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Điều 7 Nghị định 19/2016/NĐ-CP), điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập khí (Điều 38 Nghị định 19/2016/NĐ-CP), điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí (Điều 40 Nghị định 19/2016/NĐ-CP).
 1. Chỉ thị 11/CT-BCT về việc tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống:

Để tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, đảm bảo mục tiêu đề ra kể từ ngày 01/01/2018 chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, ngày 22/9/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các tổng đại lý, đại lý... tiếp tục khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

 1. Sở Công Thương các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương:
 • Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân... đẩy mạnh thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống để đảm bảo mục tiêu đã đề ra;
 • Chủ động phối hợp với các Sở/ban/ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại;
 • Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92 nói riêng.
 1. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu:
 • Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng về bồn bể, kho chứa, các cơ sở phối trộn và phân phối xăng sinh học E5 RON 92, đảm bảo nguồn cung xăng sinh học E5 RON 92 đáp ứng nhu cầu thị trường;
 • Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mới, mở rộng các trạm pha chế, phối trộn xăng E5 RON 92;
 • Đăng ký kế hoạch kinh doanh xăng E5 RON 92 với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Chủ động, phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xăng sinh học E5 RON 92.
 1. Các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầuKhẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật, xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92, chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 kể từ ngày 01/01/2018.
 2. Các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu E100:
 • Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phương án đảm bảo nguồn nguyên liệu sắn phục vụ sản xuất etanol nhiên liệu E100, tổ chức sản xuất kinh doanh, phân phối E100 đảm bảo yêu cầu chất lượng để pha chế xăng E5 RON 92, đáp ứng nhu cầu nguồn cung E100.
 • Các Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu Bình Phước và Nhà máy sản xuất ethanol sinh học Dung Quất khẩn trương triển khai tái khởi động lại Nhà máy, đảm bảo các nhà máy tiến hành hoạt động trở lại phù hợp với công suất vận hành và hiệu quả của Nhà máy kể từ ngày 01/01/2018. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương (Vụ Dầu khí và Than) trước ngày 28 hàng tháng để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.
 • Ngoài ra, Chỉ thị còn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Dầu khí và Than, Vụ kế hoạch…) chủ động, phối hợp, khẩn trương thực hiện/chỉ đạo các công việc liên quan do đơn vị chủ trì nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đảm bảo mục tiêu đề ra là chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 kể từ ngày 01/01/2018.
 1. Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030: Một số nội dung chính của Quyết định:
 1. Quan điểm phát triển:
 • Xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu phù hợp với mức độ phát triển của nền kinh tế, đồng bộ với các cấu phần khác của thị trường tài chính trong đó có thị trường cổ phiếu;
 •  Phát triển thị trường trái phiếu cả về chiều rộng và chiều sâu, đảm bảo an toàn hệ thống, từng bước tiếp cận các thông lệ, chuẩn mực quốc tế và hiện đại hóa thị trường;
 • Đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn;
 • Công khai minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.
 1. Mục tiêu phát triển:
 1.  Mục tiêu tổng quát: Phát triển thị trường trái phiếu ổn định, cấu trúc hoàn chỉnh, đồng bộ về các yếu tố cung – cầu, mở rộng cơ sở đầu tư, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch và hiệu quả. Chủ động hội nhập thị trường quốc tế.
 2. Mục tiêu cụ thể:
 • Dư nợ thị trường trái phiếu: Trái phiếu đạt khoảng 45% GDP vào năm 2020 và khoảng 65% vào năm 2030 trong đó thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 7% GDP vào năm 2020 và khoảng 20% vào năm 2030.
 • Kỳ hạn bình quân: Bình quân danh mục phát hành trái phiếu Chính phủ trong năm 2017-2020 đạt 6-7 năm; giai đoạn 2021-2030 đạt 7-8 năm.
 • Khối lượng giao dịch: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương bình quân phiên lên mức 1% dư nợ trái phiếu niêm yết vào năm 2020 và 2% dự nợ trái phiếu niêm yết vào năm 2030.
 1. Một số giải pháp thực hiện:
 • Đề xuất việc cho phép Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có kết quả tín nhiệm cao theo tỷ lệ nhất định;
 • Quy định tách biệt các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng công khai thông tin đầy đủ;
 • Trái phiếu doanh nghiệp phải được đăng ký, lưu ký tập trung, đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ là nhà đầu tư chuyên nghiệp để bảo vệ nhà đầu tư khi sửa đổi Luật Chứng khoán;
 • Ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển thị trường trái phiếu xanh tạo điều kiện cho các chủ thể phát hành huy động vốn thông qua trái phiếu để thực hiện các dự án xanh.
 1. Thị trường sơ cấp và thứ cấp đối với trái phiếu doanh nghiệp:

Thị trường sơ cấp:

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu và tăng cường tính công khai minh bạch trong quá trình huy động vốn và trái phiếu;
 • Tách biệt về điều kiện, hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;
 • Phát hành trái phiếu ra công chúng phải được đánh giá xếp hạng tín nhiệm khi thị trường trong nước có ít nhất 02 doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm đủ điều kiện đi vào hoạt động;
 • Phát hành trái phiếu riêng lẻ thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung;
 • Được phép phát hành trái phiếu chia thành nhiều đợt khi phát hành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn phù hợp với tiến độ triển khai dự án đầu tư;
 • Đa dạng hóa các loại hình trái phiếu khi thị trường phát triển ở trình độ cao hơn;
 • Thúc đẩy nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và cải tiến chế độ hạch toán, kế toán, công bố thông tin, chủ động tham gia huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu.

Thị trường thứ cấp:

 • Lập chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại sở giao dịch chứng khoán để cung cấp thông tin về tình hình phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp;
 • Khuyến khích trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
 • Phân biệt chính sách đầu tư giữa trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm và trái phiếu không được xếp hạng tín nhiệm để đảm bảo an toàn hoạt động cho các doanh nghiệp.
 1. Đa dạng hóa hệ thống nhà đầu tư, định chế trung gian và dịch vụ thị trường:
 • Đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư mục tiêu, trong đó có quỹ đầu tư trái phiếu, khuyến khích các quỹ đầu tư tăng cường đầu tư vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp;
 • Phân biệt chính sách đầu tư giữa trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm và trái phiếu doanh nghiệp không được xếp hạng tín nhiệm để vừa đảm bảo an toàn hoạt động và tạo nguồn vốn đầu tư dài hạn;
 • Nghiên cứu thí điểm phương thức bán lẻ trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân để hình thành kênh huy động vốn nhằm dáp ứng nhu cầu đầu tư của dân cư vào các tài sản có tính an toàn cao;
 • Ban hành cơ chế, chính sách quy định về đại diện người sở hữu trái phiếu để thực hiện quản lý trái phiếu cho các nhà đầu tư theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả.
 1. Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 06/9/2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017: Một số nội dung của Nghị quyết 84/NQ-CP:
 1. Về tình hình kinh tế - xã hội: Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương:
 • Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực; Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo đúng tiến độ yêu cầu;
 • Tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp với tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp đã nêu tại các Nghị quyết số: 19-2016/NQ-CP, 19- 2017/NQ-CP, 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh;
 • Rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục, điều kiện kinh doanh chuyên ngành không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp, chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.
 1. Về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017: Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan là thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tiếp tục triển khai các công việc cụ thể theo phân công:
 • Bộ Ngoại giao chủ trì vận động mạnh mẽ để Lãnh đạo cấp cao nhất của các nền kinh tế APEC tham dự đầy đủ; tổ chức chu đáo các chuyến thăm Việt Nam của Lãnh đạo một số nước và các cuộc tiếp xúc song phương…;
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan vận động bảo đảm sự tham gia tích cực của các tập đoàn lớn thuộc APEC tại CEO Summit và Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp APEC đầu tư kinh doanh tại Việt Nam…
 1. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 • Chính phủ biểu dương tinh thần phấn đấu, nỗ lực, cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
 • Trong những tháng còn lại của năm 2017, Chính phủ yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không chủ quan trong điều hành, rà lại từng chỉ tiêu được giao, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 • Chính phủ thống nhất dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 khoảng 6,5%; trong đó trọng tâm là bảo đảm các cân đối kinh tế lớn, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 1. Về việc xác định giá trị doanh nghiệp và sử dụng giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán để xây dựng phương án cổ phần hóa đối với 02 đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Trong thời gian chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ Công Thương cho phép PVN áp dụng cơ chế không điều chỉnh sổ sách kế toán theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp khi xây dựng quy mô vốn điều lệ của công ty cổ phần trong phương án cổ phần hóa và sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để xây dựng giá khởi điểm khi bán cổ phần lần đầu đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí và Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn. Kết thúc cổ phần hóa, thực hiện quyết toán và hạch toán theo quy định.

 1. THÔNG TIN NỘI BỘ
 1. Sửa đổi, ban hành nội quy an ninh, an toàn, môi trường và PCCC của Công ty BSR:  Ngày 13/9/2017, Tổng Giám đốc Công ty BSR đã ban hành Quyết định số 3762/QĐ-BSR về việc ban hành nội quy an ninh, an toàn, môi trường và PCCC tại các công trình của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo đó, nội dung của Quyết định này bao gồm 9 nội quy sau:
 • Nội quy tại khu vực hành chính;
 • Nội quy tại khu vực sản xuất;
 • Nội quy tại phân xưởng Polyprolylene;
 • Nội quy tại tuyến ống dẫn sản phẩm;
 • Nội quy tại khu vực bể chứa sản phẩm;
 • Nội quy tại phân xưởng xuất xe bồn;
 • Nội quy cảng xuất sản phẩm;
 • Nội quy tại nhà chờ nhận hàng đường bộ;
 • Nội quy tham quan.

Tổng Giám đốc yêu cầu các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các ban chức năng, Công ty PVS, các nhà thầu và toàn thể CBCNV, cá nhân, tổ chức khác có liên quan chấp hành nghiêm túc và tuân thủ các quy định này.

 1. Sửa đổi, ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn báo chí (BSR- ADM-PRO-006, Rev 2): Ngày 20/9/2017 Lãnh đạo Công ty đã ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn báo chí của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.

Một số nội dung chính cần chú ý như sau:

 • Tổng Giám đốc/Người phát ngôn quyết định việc cung cấp thông tin (thông qua họp báo hoặc không họp báo) hoặc từ chối cung cấp thông tin.
 • Căn cứ chỉ đạo của Tổng Giám đốc về việc giao đầu mối thực hiện việc chuẩn bị các nội dung cung cấp thông tin cho báo chí, Văn phòng/Người phụ trách tiến hành thu thập, tổng hợp các thông tin để phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 • Các Ban/đơn vị/đoàn thể/cá nhân có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Văn phòng/Người phụ trách và cung cấp tất cả các thông tin liên quan để phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Biểu mẫu số BSR-ADM-PRO-006/F001).
 • Các Ban/đơn vị/đoàn thể/cá nhân không phối hợp hoặc chậm trễ trong việc cung cấp thông tin làm ảnh hưởng đến việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty sẽ bị xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định.
 • Sau khi thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Người phát ngôn/Người phụ trách phải gửi nội dung thông tin đã phát ngôn, cung cấp cho báo chí bằng văn bản theo Mẫu BSR-ADM-PRO-006/F002 về Văn phòng (Tổ Truyền thông) để tổng hợp, lưu trữ.
 1. Ban hành Quy trình An toàn khi sử dụng các thiết bị dùng Pin tại NMLD Dung Quất (BSR-HSE-PRO-062, Rev 0): Ngày 26/9/2017 Lãnh đạo Công ty đã ban hành Quy trình An toàn khi sử dụng các thiết bị dùng Pin tại NMLD Dung Quất.
 1. Mục đích của quy trình: Cung cấp các nguyên tắc an toàn và yêu cầu cơ bản cho các hoạt động có sử dụng các thiết bị dùng pin trong quá trình thực việc các công việc trong phạm vi Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
 2. Một số nội dung chính của quy trình:
 • Nhân sự BSR được Công ty trang bị điện thoại/bộ đàm chống cháy nổ để sử dụng trong quá trình làm việc tại Nhà máy.
 • Người sử dụng máy ảnh/máy quay phim phải đăng ký với Ban ATMT để được cấp phép quay phim, chụp hình trong Nhà máy bằng cách sử dụng mẫu đăng ký BSR-HSE-PRO-062/F-002.
 • Nhân sự BSR và nhân sự Nhà thầu được trang bị thiết bị dùng pin để phục vụ công việc; Các thiết bị sử dụng pin là các thiết bị điện tử (PDA, notebook, laptop, máy tính bảng) v.v…   
 • Các thiết bị dùng pin phải được kiểm tra an toàn định kỳ như các thiết bị, dụng cụ cầm tay theo Quy trình kiểm tra an toàn, thiết bị dụng cụ cầm tay BSR-HSE-PRO-024.
 • Chỉ dùng cho mục đích công việc trong phạm vi khu vực như đã cấp phép.
 • Không được tháo pin, sạc pin trong khu vực sản xuất của Nhà máy…

Ban Pháp chế BSR

Tin liên quan
Bản tin pháp lý tháng 02/2018

Bản tin pháp lý tháng 02/2018

NỘI DUNG BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2018