Bản Tin Pháp Lý

Bản tin pháp lý tháng 08/2017
Ngày đăng : 30/10/2017 * Lượt xem: 991
   

NỘI DUNG BẢN TIN PHÁP LÝ CỦA BSR THÁNG 08 NĂM 2017

A- Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 8/2017:

 • Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2017.
 • Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử, hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2017.
 • Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01/08/2017 Sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017.
 • Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 về việc ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2012, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Quyết định 37/2017/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng, hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2017.
 • Quyết định 1255/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2017 về việc Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Thông báo 262/TB-BCT ngày 21/8/2017 về ký hiệu viết tắt tên các đơn vị do Bộ Công Thương ban hành.

B- Một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 9/2017:

 • Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2017.
 • Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01/08/2017 Sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017.
 • Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/07/2017 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017.

C- Văn bản mới nổi bật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của BSR:

 1. Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017:
 1. Đối tượng điều chỉnh (Điều 1):
 • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;
 • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật;
 • Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng…
 • Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng;
 • Cán bộ phường, xã, quân nhân, công an nhân dân.
 1. Thời điểm và mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (Điều 2)Từ ngày 01/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này. Cụ thể như sau (theo công văn hướng dẫn của BHXH Việt Nam số 3162/BHXH-CSXH ngày 27/7/2017):
 2. Đối vi người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trợ cấp công nhân cao su hằng tháng:

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2017 = Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2017 X  1,0744

 1. Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối vi người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 01/7/2017:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 01/7/2017 =  Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của tháng 6/2017 1,0744 

Điều chỉnh trợ cấp người phục vụ như sau:

 • Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.040.000 đồng (80% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).
 • Đối với mức hưởng bằng mức lương tối thiểu chung, bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.300.000 đồng.
 1. Kinh phí và tổ chức thực hiện (Điều 3, 4):
 • Kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ;
 • Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện điều chỉnh theo quy định;
 • Bộ tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí điều chỉnh đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn dự toán;
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh đối với các đối tượng quy định tại khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 của Nghị định.
 1. Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017:
 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1, 2):
 1. Phạm điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm:
 • Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua;

 • Hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng;

 • Thẩm quyền quyết định khen thưởng;

 • Trình tự thủ tục khen thưởng;

 • Quỹ thi đua, khen thưởng;

 • Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.

 1. Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị Lực lượng vũ trang nhân dân, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam.
 1. Nguyên tắc khen thưởng (Điều 3):
 • Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được;
 • Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn;
 • Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.
 • Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được;
 • Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
 • Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng;
 • Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung.
 1. Hình thức tổ chức thi đua (Điều 4):
 • Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể... để phát động phong trào thi đua.
 • Thi đua theo theo đợt (chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách;
 • Chỉ phát động thi đua theo đợt khi đã xác định rõ thời gian mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp.
 1. Các loại hình khen thưởng (Điều 13):
 • Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
 • Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề) là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua được phát động;
 • Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất.
 1. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu (Điều 43): Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương có tư cách pháp nhân xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị không có tư cách pháp nhân do thủ trưởng cấp trên trực tiếp xét tặng.
 1. Quỹ thi đua, khen thưởng (Điều 64):
 • Lập quỹ thi đua, khen thưởng để tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, chế độ về khen thưởng.
 • Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách nhà nước, từ quỹ khen thưởng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đóng góp của cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.
 • Nghiêm cấm sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác.
 1. Nguồn và mức trích quỹ (Điều 65): Quỹ thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp nhà nước được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp.
 2. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng (Điều 66): Quỹ thi đua, khen thưởng trong nghị định này được dùng để chi trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:
 • Chi cho in ấn, làm hiện vật khen thưởng (giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, huân chương, huy chương, kỷ niệm chương, cờ thi đua...);
 • Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân, tập thể;
 • Trích 20% trong tổng Quỹ để chi tổ chức, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến; thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng.
 1. Nguyên tắc tính tiền thưởng (Điều 68):
 • Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định;
 • Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.
 1. Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/07/2017 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2017:
 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1):
 • Ban hành kèm theo Thông tư này 18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
 • Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, quản lý, sở hữu và sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
 1. Điều khoản chuyển tiếp (Điều 2):
 • Máy, thiết bị, vật tư đã được kiểm định trước ngày thông tư này có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận kết quả kiểm định.
 • Đến thời hạn tiếp theo phải do tổ chức kiểm định đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định thực hiện.
 • Đối với máy, thiết bị thuộc dây chuyền đang vận hành không thể tách rời kiểm định riêng thì thời hạn kiểm định định kỳ theo chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa của dây chuyền nhưng không quá thời hạn quy định của nhà sản xuất hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
 • Các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng phải duy trì và chịu trách nhiệm về điều kiện làm việc an toàn cho máy, thiết bị.
 1. Danh mục các quy trình kiểm định (Phụ lục):

TT

Tên cụm phân xưởng

Bao gồm các phân xưởng

Năng lượng

(TOE/năm) *

Tỉ trọng sử dụng năng lượng

Thứ tự ưu tiên

 1.  

Khu vực 2

RFCC, LTU, NTU, PRU

207.743

42%

1

 1.  

Khu vực 1

Khu vực 1B và 1A

159.176

32%

2

 1.  

Khu vực 1B

CDU và KTU

83.798

17%

 

 1.  

Khu vực 1A

CCR, NHT và ISOME

75.378

15%

 

 1.  

Phụ trợ và bể chứa

Phụ trợ nguội + Nóng + bể chứa dầu thô và bể chứa trung gia

88.985

18%

3

 1.  

Phân xưởng PP

PP

13.765

3%

4

 1.  

Khu vực 3

SWS, ARU, CNU, SRU/SRU2, LCO-HDT, ETP

10.910

2%

5

 • Vào Quý IV hàng năm (hoặc ở các thời điểm khác nhau trong năm tùy thuộc vào thời gian phát sinh các ý tưởng/đề xuất), Ban NCPT sẽ tiếp nhận/tổng hợp các giải pháp/ý tưởng tối ưu hóa năng lượng từ các Nhân sự của các phòng/ban BSR và/hoặc của Nhà thầu, các Nhà tư vấn khác theo biểu mẫu BSR-R&D-PRO-023/F-003.
 •  Các nhân sự liên quan đến việc quản lý và kiểm soát hệ thống quản lý năng lượng, các khu vực tiêu thụ năng lượng đáng kể, ngoài các yêu cầu năng lực được quy định trong Bảng mô tả công việc cần phải tham gia một trong các khóa đào tạo liên quan đến quản lý năng lượng như: đào tạo để hiểu về các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 50001, đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý năng lượng, cán bộ quản lý năng lượng.
 1. MỘT SỐ VĂN BẢN KHÁC ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 08/2017 TẠI BSR:
 1. Quy trình quản lý đầu tư xây dựng công trình của Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn BSR-ECO-PRO- 003, Rev 4.
 2. Quy trình mua dầu thô Việt Nam BSR-TRD-PRO-001, Rev 0.
 3. Quy trình mua dầu thô nhập khẩu BSR-TRD-PRO-002, Rev 0.
 4. Hướng dẫn kiểm soát hồ sơ, tài liệu mật BSR- ADM-PRO-005/WI-001, Rev 1.

 

Tin liên quan
Bản tin pháp lý tháng 02/2018

Bản tin pháp lý tháng 02/2018

NỘI DUNG BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2018