Bản Tin Pháp Lý

Bản tin pháp ly tháng 06-2017
Ngày đăng : 09/08/2017 * Lượt xem: 1168
   

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT BAN HÀNH THÁNG TRONG THÁNG 6/2017

Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 6/2017:

 • Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.
 • Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, hiệu lực thi hành từ ngày ký.
 • Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, hiệu lực thi hành từ ngày ký.
 • Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/06/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiệu lực thi hành từ ngày ký.
 • Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ngày 20/6/2017 Ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước, hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
 • Nghị quyết 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, hiệu lực thi hành từ ngày ký.
 • Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 07/6/2017 về việc Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 7/2017:

 • Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 Luật đấu giá tài sản, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.
 • Luật số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Bộ luật hàng hải Việt Nam, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.
 • Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2017.
 • Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.
 • Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.
 • Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.
 • Nghị định 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.
 • Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.
 • Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.
 • Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.
 • Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.
 • Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.

Văn bản mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6 và 7/2017 liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của BSR:

 1. Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017:
 • Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1)

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng được quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc quản lý chất thải rắn xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

 • Phân loại chất thải rắn xây dựng (CTRXD) (Điều 5): CTRXD phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP thành các loại sau đây:
 • Chất thải rắn có khả năng tái chế được;
 • Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng khác;
 • Chất thải không tái chế, tái sử dụng được và phải đem đi chôn lấp;
 • Chất thải nguy hại được phân loại riêng và quản lý theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý chất thải nguy hại.
 • CTRXD sau khi phân loại không được để lẫn với các chất thải khác và phải được lưu giữ riêng theo quy định.
 • Trong trường hợp CTRXD thông thường có lẫn với chất thải nguy hại thì phải thực hiện việc phân tách phần chất thải nguy hại. Nếu không thể tách được thì toàn bộ hỗn hợp phải được quản lý như chất thải nguy hại.
 • Khi tiến hành thi công xây dựng công trình, chủ nguồn thải phải bố trí thiết bị hoặc khu vực lưu giữ CTRXD trong khuôn viên công trường hoặc tại địa điểm theo quy định của chính quyền địa phương.
 • Địa điểm lưu giữ CTRXD phải bố trí ở nơi tránh bị ngập nước, hoặc nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực lưu giữ.
 • Thiết bị, khu vực lưu giữ CTRXD phải đảm bảo không gây cản trở giao thông của khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị; phải ghi hoặc dán nhãn thông tin về loại CTRXD.
 • Thời gian lưu giữ CTRXD phù hợp theo đặc tính của loại chất thải và quy mô, khả năng lưu chứa của thiết bị, địa điểm lưu giữ.
 • Các loại CTRXD có thể tái chế, tái sử dụng được phân loại phải lưu chứa trong các thiết bị hoặc khu vực lưu giữ riêng.
 • Thu gom, vận chuyển (Điều 7):
 • CTRXD phải được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cơ sở tái chế, công trình khác để tái chế, tái sử dụng.
 • Việc vận chuyển phải theo thời gian và lộ trình về tuyến đường, an toàn giao thông và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông tại địa phương.
 • Các phương tiện vận chuyển CTRXD phải là phương tiện bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành theo quy định.
 • Trong quá trình vận chuyển, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo không làm rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi.
 • Trong trường hợp chủ nguồn thải tự vận chuyển CTRXD thì phải tuân thủ các quy định tại Điều này.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định một số nội dung liên quan đến chất thải rắn xây dựng như: tái sử dụng, tái chế CTRXD (Điều 9); trách nhiệm của chủ nguồn thải (Điều 11); trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng (Điều 14)…

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2017:

 • Phạm vi điều chỉnh (Điều 1):

Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí:

 • Vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí;
 • Vi phạm quy định về an toàn, an ninh và môi trường trong lĩnh vực dầu khí;
 • Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin và các quy định khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dầu khí;
 • Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh xăng dầu;
 • Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), kinh doanh LPG;
 • Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), kinh doanh LNG.
 • Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh khí.
 • Hình thức xử phạt vi phạm hành chính (Điều 3):

Hình thức xử phạt chính:

 • Tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền.
 • Mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong kinh doanh xăng dầu và khí là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

Hình thức xử phạt bổ sung:

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau:

 • Tước quyền sử dụng các loại giấy phép sau:
 • Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG, LNG, CNG;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG; LNG; CNG;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG; CNG; LPG vào phương tiện vận tải;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG; LNG; CNG;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý/đại lý kinh doanh LPG;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai...
 • Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;
 • Trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính.

Các biện pháp khắc phục hậu quả: gồm 7 biện pháp quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 • Nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính (Điều 4):
 • Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là áp dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng một nửa đối với tổ chức.
 • Thẩm quyền phạt tiền của những người được quy định tại các Điều 72, 73, 74, 75, 76, 77 và Điều 78 của Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức.
 1. Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ:
 2. gày 25/5/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Quyết định 707). Quyết định 707 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Một số nội dung chính của Quyết định như sau:

 1. Mục tiêu của Đề án:
 • Thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; quốc phòng, an ninh; lĩnh vực độc quyền tự nhiên; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư;
 • Thực hiện công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản nhà nước.
 • Đầu tư của doanh nghiệp nhà nước tập trung vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ; ngành, lĩnh vực mang tầm chiến lược, có tính dẫn dắt, định hướng xây dựng nền kinh tế tri thức, có hàm lượng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế;
 • Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, theo cơ chế thị trường.
 • Hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp nhà nước và vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
 1. Nhiệm vụ:
 • Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước phù hợp với vị trí, vai trò và mục tiêu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
 • Hoàn thành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp; phấn đấu đến hết năm 2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp theo Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đáp ứng tối thiểu 250.000 tỷ đồng theo yêu cầu nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội;
 • Tiếp tục cơ cấu lại toàn diện doanh nghiệp nhà nước: sắp xếp lại doanh nghiệp; nâng cao năng lực tài chính; đổi mới công tác quản trị, công nghệ; đổi mới tổ chức, quản lý nguồn nhân lực; cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển để nâng cao hiệu quả hoạt động;
 • Rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan. Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định các giải pháp cụ thể và trách nhiệm của các Bộ/ban/ngành liên quan trong công tác triển khai thực hiện đề án.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2017.

VĂN BẢN CỦA TẬP ĐOÀN

 1. Công văn số 1175/DKVN-TCNS ngày 21/6/2017 về việc hướng dẫn thi hành Quy chế tiếp nhận và chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên làm việc tại Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn:

Ngày 21/6/2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi Công văn số 1175/DKVN-TCNS cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn nhằm hướng dẫn thi hành Quy chế tiếp nhận và chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên làm việc tại Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn. Nội dung hướng dẫn như sau:

 • Về việc tiếp nhận, tạm ứng lương:
 • Đối với năm 2017: đơn vị tiếp tục tạm ứng lương, thù lao đến tháng 6/2017. Từ quý III đến hết năm 2017, đơn vị chuyển tiền lương, thù lao về Tập đoàn để Tập đoàn tạm ứng cho Kiểm soát viên. Quỹ lương/thù lao một quý bằng ¼ Quỹ lương/thù lao kế hoạch năm.
 • Từ năm 2018 trở đi: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế, đơn vị có trách nhiệm chuyển tiền tạm ứng lương/thù lao hàng quý về Tập đoàn. Trường hợp chưa được Tập đoàn phê duyệt kế hoạch quỹ lương năm đối với người quản lý (trong đó có Kiểm soát viên) thì đơn vị tạm ứng quý bằng ¼ của 80% quỹ lương thực hiện năm trướ liền kề đối với Kiểm soát viên.
 • Khi chuyển tiền tạm ứng lương/thù lao về Tập đoàn, đơn vị gửi thông báo chuyển tiền và danh sách về Tập đoàn để triển khai tạm ứng lương hàng tháng đối với Kiểm soát viên.
 • Về xếp lương và nâng lương chế độ đối với Kiểm soát viên:

Việc xếp lương chế độ đối với Kiểm soát viên do Tập đoàn quyết định phù hợp với hạng công ty và quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • Về thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với Kiểm soát viên:
 • Kiểm soát viên làm việc theo thời gian quy định tại nội quy lao động của đơn vị và không thuộc đối tượng thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định của Tập đoàn.
 • Kiểm soát viên được hưởng các chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Bộ Luật lao động và quy định của đơn vị.
 • Ngoài ra, công văn còn hướng dẫn thực hiện các chế độ khác đối với Kiểm soát viên như: phúc lợi, trang phục, chế độ ăn ca, thưởng an toàn, phụ cấp kiêm nhiệm là công tác Đảng, đoàn thể; bảo hiểm, công đoàn phí, chế độ hưu trí, điều kiện làm việc; Quyết toán quỹ tiền lương/thù lao, tiền thưởng và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với Kiểm soát viên…
 1. Quyết định 3761/QĐ-DKVN ngày 19/6/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11165/QĐ-DKVN ngày 08/12/2011:

Ngày 19/6/2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3761/QĐ-DKVN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11165/QĐ-DKVN ngày 08/12/2011 về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của NMLD và kinh doanh xăng dầu trong Tập đoàn. Nội dung của Quyết định như sau:

 • Sửa đổi quy định tại Khoản 1, 2 Điều 32 của Quy chế liên quan đến công thức giá bán xăng dầu tại NMLD Dung Quất và phương thức xác định giá bán xăng dầu;
 • Các nội dung khác của Quy chế được giữ nguyên, không thay đổi.
 • Tập đoàn yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn tổ chức thực hiện các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, pháp luật và Tập đoàn.

THÔNG TIN NỘI BỘ

 1. Tổ chức Chương trình làm việc, trao đổi với các Chuyên gia kinh tế về kinh nghiệm cổ phần hóa Doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế:

Hiện tại, BSR đang gấp rút hoàn thiện Phương án Cổ phần hóa để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, tiến tới thực hiện đợt chào bán ra công chúng đầu tiên vào Quý IV/2017, để nắm bắt đầy đủ các quy định, kinh nghiệm triển khai thành công công tác cổ phần hóa Doanh nghiệp, đồng thời để trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp, đặc biệt sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần, ngày 30/6/2017, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn tổ chức chương trình làm việc, trao đổi với các Chuyên gia kinh tế về “Kinh nghiệm cổ phần hóa Doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế”.

Thành phần tham dự chương trình gồm có:

 • Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại- Ông Trương Đình Tuyển;
 • Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)- TS. Lê Đăng Doanh;
 • Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam- TS. Trần Đình Thiên;
 • Nguyên Phó Chủ tịch VCCI, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Chuyên gia nghiên cứu kinh tế độc lập- Bà Phạm Chi Lan;
 • Nguyên thành viên Tổ Tư vấn Thủ tướng, Chuyên gia tư vấn độc lập - Luật gia Nguyễn Gia Hảo;
 • Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)- TS. Võ Trí Thành;
 • Đại diện Trường Đại học Fulbright TP HCM- TS. Vũ Thành Tự Anh;
 • Đại diện Học viện Tài chính- PGS. TS. Vũ Văn Ninh;
 • Chuyên gia tài chính- TS. Nguyễn Trí Hiếu;
 • Đại diện Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam;
 • Đại diện Hiệp hội Năng lượng Việt Nam;
 • Lãnh đạo và CBCNV Công ty, đơn vị thành viên.

Chương trình làm việc diễn ra trong thời gian từ 13h30 đến 17h00 ngày 30/6/2017 tại Phòng họp 214 Building A1, NMLD Dung Quất.

 1. Ban hành Quy trình quản lý và cấp phát chữ ký số (BSR-R&D-PRO-022, Rev 0):

Ngày 29/6/2017 Lãnh đạo Công ty đã ban hành Quy trình quản lý và cấp phát chữ ký số của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.

 • Mục đích của Quy trình quy định về cấp phát chữ ký số trong Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.
 • Các thuật ngữ và định nghĩa:
 • Ký số: là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu;
 • Chữ ký số: là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có thể xác định được chính xác;
 • Văn bản điện tử: là văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. Như vậy, với tính chất là một loại hình văn bản, văn bản điện tử trước hết cũng phải đảm bảo yêu cầu ổn định, thống nhất, cố định và truyền đạt thông tin cho nhiều đối tượng. Điểm khác biệt giữa văn bản bản điện tử với văn bản giấy và các loại hình văn bản khác chính ở kỹ thuật ghi tin, lưu trữ và truyền tin. Các công đoạn này được thực hiện bằng các phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ và các công nghệ tích hợp.
 • Các bước thực hiện:
 • Gửi yêu cầu liên quan đến cấp phát/thu hồi chữ ký số: Khi có yêu cầu liên quan đến cấp phát/thu hồi chữ ký số, đơn vị sử dụng gửi phiếu yêu cầu về cho Ban NCPT;
 • Ban NCPT tiếp nhận yêu cầu và thực hiện xem xét/phê duyệt yêu cầu, sau đó chuyển đến bộ phận Quản trị hệ thống để thực hiện công việc;
 • Quản trị hệ thống sẽ tiến hành xử lý yêu cầu với thời gian xử lý trong 01 ngày làm việc để thực hiện:
 • Cấp phát mới chữ ký số;
 • Thu hồi chữ ký số;
 • Cấp phát lại chữ ký số.
 • Quản trị hệ thống sẽ thông báo cho đơn vị sử dung qua email/điện thoại để thực hiện cài đặt chữ ký số và đưa vào sử dụng.

Một số văn bản khác được ban hành trong tháng 6/2017 tại BSR:

 1. BSR-TRD-PRO-004 Quy trình giải quyết khiếu nại, phản hồi của khách hàng, Rev 1.
 2. LRM-WI-000-001 Hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong công tác mở thầu, thẩm định và góp ý hợp đồng, Rev 1.
 3. LRM-WI-000-003 Hướng dẫn thực hiện việc tái tục các đơn bảo hiểm, Rev 1.

Ban Pháp chế - BSR


Tin liên quan
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 6 - 2018

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 6 - 2018

NỘI DUNG BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THANG 6/2018
Bản tin pháp lý tháng 03/2018

Bản tin pháp lý tháng 03/2018

Bản tin pháp lý tháng 03/2018
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2018