Bản Tin Pháp Lý

Bản tin pháp lý tháng 05/2018
Ngày đăng : 13/02/2019 * Lượt xem: 314
   

Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 5/2018: Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

NỘI DUNG BẢN TIN

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 1. Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 5/2018:
 • Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.
 • Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.
 • Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.
 • Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.
 • Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Quyết định 2968/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 1. Một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 6/2018:
 • Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2018.
 • Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại, hiệu lực thi hành ngày 15/6/2018.
 • Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, hiệu lực thi hành ngày 21/6/2018.
 1. Văn bản mới nổi bật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của BSR:
 1. Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Ngày 15/5/2018 Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, một số nội dung của Nghị quyết như sau:

 • Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia:
 • Tiếp tục bám sát các tiêu chí đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế thế giới, về năng lực đổi mới sáng tạo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới, về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc. Kiên định các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đến năm 2020, chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam ngang hàng với trung bình các nước ASEAN 4.
 • Tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8 - 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới; trong đó cải thiện mạnh mẽ các chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp.
 • Giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; đồng thời, chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan; giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 - 27% hiện nay xuống còn dưới 10%.
 • Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến hết 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3, 4.
 • Giải pháp thực hiện:
 • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
 • Phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, giảm tối đa số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, kể cả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
 • Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; chỉ đạo cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thay đổi thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và thay thế cán bộ, công chức chần chừ trong cải cách thủ tục hành chính, tháo bỏ rào cản, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, hoặc có hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng.
 • Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đồng bộ, tránh chồng chéo, gây ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra doanh nghiệp; đảm bảo quyền bình đẳng của doanh nghiệp trước pháp luật.
 • Về rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh:

Đối với các Bộ đã rà soát, có quyết định bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh cụ thể, thì hoàn thành việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan, trình Chính phủ ban hành trong quý III/2018. Đối với các Bộ chưa rà soát, chưa có kết quả rà soát, thì phải hoàn thành rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, bổ sung, sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trước tháng 6/2018 và hoàn thành soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh không còn cần thiết, trình Chính phủ trong quý III/2018.

 • Về cải cách các quy định về kiểm tra chuyên ngành:
 • Tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch khuyến khích phát triển thị trường các dịch vụ thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; xóa bỏ độc quyền của một số tổ chức được các bộ quản lý chuyên ngành chỉ định như hiện nay.
 • Các bộ, ngành cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành trong từng lĩnh vực ngay trong năm 2018;
 • Trước ngày 31/10/2018, hoàn thành việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan nhằm: (i) thay đổi chức năng, thẩm quyền của các bộ theo hướng đối với một mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chỉ do một bộ, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý; (ii) đổi mới phương thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn liền áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân và (iii) không áp dụng hình thức kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kiểm dịch.
 • Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành: Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, kiến nghị xây dựng dự án Luật theo hướng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng câo năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
 1. Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang:

Ngày 15/5/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2017, Nghị định có một số nội dung chính sau:

 • Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
 • Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang;
 • Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã, huyện quy định; Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
 • Mức lương cơ sở:
 • Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
 • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
 • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
 • Tính các Khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
 • Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.
 • Chính phủ trình Quốc hội xem xét Điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.
 • Kinh phí thực hiện:
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm 2017 chuyển sang (nếu có) để bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do Điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018.
 • Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
 • Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các Khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các Khoản có tính chất lương và các Khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao.
 • Sử dụng nguồn 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện so với dự toán năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao.
 • Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).
 • Sử dụng nguồn còn dư (nếu có) sau khi đảm bảo nhu cầu Điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng, từ các nguồn theo quy định
 • Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy định mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.
 1. Quyết định 2968/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế:

Ngày 16/5/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2968/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký với vác nội dung chính sau:

 • Danh mục 12 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế:

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương

1.

Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh;

Hội đồng Giám định y khoa thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; Bộ Giao thông vận tải;

Hội đồng giám định Y khoa Trung ương.

 

2.

Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

Giám định y khoa

3.

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Giám định y khoa

4.

Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Giám định y khoa

5.

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

 

6.

Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 

7.

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

Giám định y khoa

8.

Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

Giám định y khoa

9.

Khám giám định tổng hợp

Giám định y khoa

II

Thủ tục hành chính cấp trung ương

10.

Khám giám định phúc quyết do vượt quá khả năng chuyên môn

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa Trung ương

 

11.

Khám giám định phúc quyết theo đề nghị của tổ chức, cá nhân

Giám định y khoa

12

Khám giám định phúc quyết lần cuối

Giám định y khoa

 • Danh mục 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế:

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

1.

B-BYT-286728-TT

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

2.

B-BYT-286730-TT

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3.

B-BYT-286731-TT

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

4.

B-BYT-286806-TT

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

5.

B-BYT-286732-TT

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

6.

B-BYT-286733-TT

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

7.

B-BYT-286734-TT

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

8.

B-BYT-286736-TT

Giám định vượt quá khả năng chuyên môn đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

9.

B-BYT-286737-TT

Giám định phúc quyết lần đầu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

10.

B-BYT-286738-TT

Giám định phúc quyết lần cuối đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

11.

B-BYT-286735-TT

Cấp giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội

 

THÔNG TIN NỘI BỘ

 1. Ban hành quy trình quản lý nhà thầu BSR-MNT-PRO-029, REV3:

Ngày 30/11/2017 ban lãnh đạo Công ty đã sửa đổi ban hành quy trình quản lý nhà thầu BSR- MNT-PRO-029, rev 3 khi đưa công nhân của nhà thầu vào Công ty TNHH một thành viên Lọc-Hóa dầu Bình Sơn làm việc với nội dung chính như sau:

 • Đối với các hợp đồng dịch vụ có giá trị lớn, tính chất phức tạp, Trưởng Ban ĐVĐH chịu trách nhiệm trình Quyết định thành lập Tổ chuyên môn giám sát triển khai hợp đồng theo biểu mẫu BSR-MNT-PRO-029/F-007;
 • Nhân sự giám sát hợp đồng phối hợp với Ban ATMT để hỗ trợ nhà thầu trong việc ra vào Nhà máy theo Quy trình HSR-PRO-000-015 cũng như tổ chức đào tạo an toàn, cấp thẻ làm việc cho nhân sự nhà thầu;
 • Nhân sự giám sát hợp đồng phối hợp với Ban ATMT và các đơn vị liên quan để kiểm tra dụng cụ, trang thiết bị của nhà thầu, dán tem chứng nhận đủ điều kiện làm việc trong Nhà máy;
 • Nhân sự giám sát hợp đồng chịu trách nhiệm kiểm tra bằng cấp, chứng chỉ đào tạo nghề của nhân sự thầu theo yêu cầu của hợp đồng;
 • Nhân sự giám sát hợp đồng chịu trách nhiệm hỗ trợ nhà thầu trong việc bảo lãnh/ tiếp nhận nhân sự/ trang thiêt bị/ CCDC ra vào Công ty/ Nhà máy/ Khu công nghệ; cung cấp các quy định/ yêu cầu an toàn, quy trình làm việc và các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn, PCCC trong quá trình thực hiện công việc của nhà thầu;
 • Trưởng phòng ĐVĐH chịu trách nhiệm tổ chức họp khởi động công việc (kick-off meeting) với nhà thầu, nhân sự liên quan (nếu cần) của các Ban ATMT, VHSX, TMDV, NCPT…trước khi thực hiện công việc. Các nội dung chính ở cuộc họp bao gồm:
 • Thông báo về phạm vi công việc, trách nhiệm của nhà thầu;
 • Tóm tắt các quy trình, quy định, tiêu chuẩn, các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn cần thiết để thực hiện hợp đồng;
 • Tóm tắt các vấn đề về phối hợp chung, đầu mối quản lý/giám sát, nghiệm thu công việc tại công trường, nghiệm thu thanh toán;

 

 1. Ban hành BSR-HSE-PRO-065 Quy trình bảo đảm sự tuân thủ các tiêu chuẩn ATCN Rev 0; BSR-HSE-PRO-043/WI-001 rev 4 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng PPE:

Nhằm thiết lập một hệ thống để nhận diện, phát triển, ghi nhận, đánh giá, phổ biến và cung cấp phương thức tiếp cận với các tiêu chuẩn, quy định hướng dẫn hiện hành của quốc tế ngày 27/11/2017 Ban lãnh đạo công ty đã ban hành Quy trình đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn ATCN Rev 0; BSR-HSE

 • Trách nhiệm của Trưởng các Ban chức năng:
 • Đảm bảo các hoạt động tại đơn vị tuân thủ với các tiêu chuẩn, nội quy, hướng dẫn của quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam hiện hành;
 • Chỉ định nhân sự có chuyên môn làm nhiệm vụ điều phối các hoạt động liên quan đến thành phần TTTC tại đơn vị;
 • Tham dự Hội đồng do Trưởng Ban ATMT thành lập khi có yêu cầu;
 • Chỉ định nhân sự đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia đánh giá thành phần TTTC định kì hàng năm;
 • Nhân sự phụ trách thành phần TTTC:
 • Nhận diện và xem xét tính hiệu lực của các tiêu chuẩn liên quan đến ATCN;
 • Thành lập thư viện tiêu chuẩn trên thư mục chung, đảm bảo tất các tiêu chuẩn được cập nhật và các nhân sự liên quan đều có thể truy cập vào thư viện;
 • Phối hợp với các nhân sự điều phối thành phần TTTC phát triển chương trình đào tạo cho các nhân sự tại đơn vị để trang bị các hiểu biết cơ bản về tiêu chuẩn cũng như tuân thủ các yêu cầu được đề cập trong tiêu chuẩn trong quá trình triển khai công việc;
 • Lập kế hạch đánh giá, tham gia đoàn đánh giá và phát hành báo cáo kết quả đánh giá sau khi hoàn thành;

Theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện các hành động khắc phục các khuyến nghị, phát hiện không phù hợp được phát hiện sau đánh giá.

Tin liên quan
Ban tin pháp lý tháng 06/2019

Ban tin pháp lý tháng 06/2019

Ban tin pháp lý tháng 06/2019
Ban tin pháp lý tháng 04/2019

Ban tin pháp lý tháng 04/2019

Ban tin pháp lý tháng 04/2019
Ban tin pháp lý tháng 03/2019

Ban tin pháp lý tháng 03/2019

Ban tin pháp lý tháng 03/2019