Cổ phần hóa

Công bố thông tin

Tài liệu Nội dung Cập nhật
Báo cáo tài chính riêng Quý III đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III đã được kiểm toán năm 2017

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III đã được kiểm toán năm 2017

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần IV

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần IV

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần III

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần III

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần II

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần II

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần I

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần I

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần II

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần II

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần I

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần I

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

31/12/2017
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

31/12/2017
Thông báo bán đấu giá

Thông báo bán đấu giá

31/12/2017
Danh sách đại lý tham gia bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR.

Danh sách đại lý tham gia bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR.

31/12/2017
Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần

31/12/2017
Dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

31/12/2017
Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

31/12/2017
Bản công bố thông tin bán đấu giá Cổ phần lần đầu

Bản công bố thông tin bán đấu giá Cổ phần lần đầu

31/12/2017
Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

31/12/2017
Phương án cổ phần hóa phần II

Phương án cổ phần hóa phần II

31/12/2017
Phương án cổ phần hóa phần I

Phương án cổ phần hóa phần I

31/12/2017
Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp

Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp

29/12/2017