• images3
 • images4
 • images8
 • images9
 • images10
 • images11
 • images12
wow slider by WOWSlider.com v8.7
Bản tin pháp lý tháng 11/2016
Ngày đăng: 09/12/2016 2:30:47 CH * Lượt xem: 686
Chào mừng Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam 27 tháng 11

1- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam:

Ngày 20/7/2009, căn cứ Luật tổ chức Chính phủ và xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1034/QĐ-TTg về Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam.

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 27/11 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (Điều 1), việc tổ chức ngày truyền thống phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, giáo dục truyền thống của ngành dầu khí Việt Nam, động viên phong trào thi đua lao động sản xuất vì sự phát triển của ngành và sự nghiệp phát triển của đất nước (Điều 2), giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này (Điều 4).

Ngày 27/11 được chọn là Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc: ngày 27/11/1961 Tổng cục Địa chất đã ban hành Quyết định số 271/ĐC thành lập Đoàn Thăm dò Dầu lửa, số hiệu của Đoàn là “Đoàn 36 dầu lửa” - là tổ chức Việt Nam đầu tiên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở Việt Nam - sau này phát triển thành Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam và nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

2- Một số văn bản pháp luật ban hành trong tháng 11/2016:

 • Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động năm 2012 về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017.
 • Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 • Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 • Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2016.
 • Quyết định số 4428/QĐ-BCT ngày 09/11/2016 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016, hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2016.
 • Hướng dẫn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03/11/2016 triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017, hiệu lực ngày 03/11/2016.
 • Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.
 • Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 02/11/2016 về việc Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Man-ta, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/11/2016.

3- Một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 12/2016:

 • Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016. 
 • Nghị định 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.
 • Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP, hiệu lực thi hành từ 01/12/2016.
 • Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CPngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính), hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.
 • Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2016.
 • Thông tư 21/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.
 • Thông tư 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.
 • Thông tư 23/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.
 • Thông tư 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.
 • Thông tư 25/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.
 • 26/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.
 • Thông tư 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.
 • Thông tư 29/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.
 • Thông tư 30/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.
 • Thông tư 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2016.
 • Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu, hiệu lực thi hành từ 01/12/2016.
 • Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.
 • Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.

4- Văn bản mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 11/2016 liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của BSR:

 1. Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, hiệu lực từ ngày 01/11/2016. Nội dung chính của Thông tư như sau:
 • Sửa đổi, bổ sung Điều 1 (Phạm vi, đối tượng điều chỉnh) của Thông tư 196/2011/TT-BTC như sau:

Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục, phương thức bán cổ phần lần đầu, quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa; gắn đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán với đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phần trúng đấu giá đã được thanh toán của các đối tượng thực hiện cổ phần hoá theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP (sau đây gọi là doanh nghiệp cổ phần hóa).

Khoản 7. Đăng ký, lưu ký cổ phần trúng đấu giá tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch như sau:

 • Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, Sở Giao dịch chứng khoán (nơi thực hiện đấu giá) gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội văn bản thông báo giá thanh toán bình quân kèm theo danh sách người sở hữu cổ phần trúng đấu giá đã được thanh toán.
 • Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về kết quả bán cổ phần kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt đấu giá.
 • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo xác nhận kết quả bán đấu giá cho doanh nghiệp cổ phần hóa, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 • Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo xác nhận kết quả bán đấu giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên trên hệ thống giao dịch UPCoM được xác định trên cơ sở giá thanh toán bình quân.”

Khoản 4. Đăng ký đấu giá:

 • Trường hợp bán đấu giá cổ phần qua tổ chức trung gian, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa gửi đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 196/2011/TT-BTC và các tài liệu liên quan đến cổ phần hóa cho tổ chức trung gian.
 • Trường hợp bán đấu giá cổ phần qua Sở Giao dịch Chứng khoán, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa gửi đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán và đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM theo mẫu quy định tại Phụ lục 04A kèm theo Thông tư này và các tài liệu liên quan đến cổ phần hóa cho Sở Giao dịch chứng khoán (tổ chức thực hiện bán đấu giá), đồng gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện đồng thời việc đăng ký bán đấu giá bán cổ phần, đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch số cổ phần trúng đấu giá.
 • Ban Chỉ đạo cổ phần hóa ký hợp đồng hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp cổ phần hóa ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.”
 1. Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, hiệu lực từ ngày 01/11/2016.

Nội dung chính của Thông tư như sau:

 • Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định (Điều 3):
 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
 • Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
 • Nguyên tắc quản lý tài sản cố định (Điều 5):
 • Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.
 • Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:
 • Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường.
 • Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cố định của doanh nghiệp được hình thành sau quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đường xá, cầu cống, đường sắt, đường băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà.
 • Loại 2: Máy móc, thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, giàn khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây truyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ.
 • Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường không, đường ống và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước, băng tải. TT 147/2016/TT-BTC: bổ sung vào loại 3 “Ống dẫn khí”.
 • Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt.
 • Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vườn cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây xanh...; súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò…
 • Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng:
 • Tài sản cố định là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, tài sản được xây đúc bằng bê tông và bằng đất của các công trình trực tiếp phục vụ tưới nước, tiêu nước (như hồ, đập, kênh, mương); Máy bơm nước từ 8.000 m3/giờ trở lên cùng với vật kiến trúc để sử dụng vận hành công trình giao cho các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi để tổ chức sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ công ích;
 • Tài sản cố định là công trình kết cấu, hạ tầng khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư để sử dụng chung của khu công nghiệp như: Đường nội bộ, thảm cỏ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải...;
 • Tài sản cố định là hạ tầng đường sắt, đường sắt đô thị (đường hầm, kết cấu trên cao, đường ray...).
 • Loại 7: Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chưa liệt kê vào sáu loại trên.
 • Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ (Điều 8):

Các tài sản cố định loại 6 được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này khi nhượng bán, thanh lý phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và được hạch toán giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phần giá trị thu được do nhượng bán sau khi trừ chi phí nhượng bán, thanh lý, doanh nghiệp nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước hoặc bổ sung vốn điều lệ sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính và cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.

 • Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ (Điều 9):

Các tài sản cố định loại 6 được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này không phải trích khấu hao, chỉ mở sổ chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của từng tài sản và không được ghi giảm nguồn vốn hình thành tài sản.

5- Nghị quyết số 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016:

Ngày 04/11/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 97 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016  tổ chức vào ngày 29 tháng 10 năm 2016. Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ thực hiện các công việc cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển:

 • Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh theo phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công (Các bộ, cơ quan, địa phương);
 • Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng với lãi suất hợp lý (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam);
 • Nghiên cứu, quy hoạch các cụm kinh tế, thí điểm xây dựng mô hình đặc khu kinh tế tạo liên kết giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Rà soát, hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (Bộ KH Đầu tư);
 • Phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tháng 11 năm 2016 (Bộ Tài chính)
 • Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia để người dân và doanh nghiệp nắm bắt và có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp (Bộ Công Thương);
 • Nghiên cứu, đề xuất giảm tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp để giảm chi phí cho doanh nghiệp (Việc giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội này nhằm giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí, góp phần thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh) (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

VĂN BẢN TẬP ĐOÀN

Quyết định số 6178/QĐ-DKVN ngày 05/10/2016 về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quy chế gồm 10 Chương, 53 Điều và 7 Phụ lục. Một số nội dung chính của Quy chế như sau:

 • Đối tượng áp dụng (Điều 2):
 • Cá nhân, tập thể người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài đã đạt thành tích cao hoặc có cống hiến, đóng góp tích cực và hiệu quả cho quá trình xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Tập đoàn DKQGVN.
 • Quy chế quy định cụ thể: Hình thức tổ chức phong trào thi đua; phát động, chỉ đạo phong trào thi đua; nội dung tổ chức phong trào thi đua; các danh hiệu thi đua; đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng, Hội đồng thi đua khen thưởng, chế độ báo cáo, kiểm tra…
 • Về quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân và tập thể được khen thưởng (Điều 39, 40): Cá nhân/tập thể được khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng, đồng thời có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen thưởng, không được cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

THÔNG TIN NỘI BỘ

1- Tổ chức gặp gỡ Cộng tác viên pháp lý thuộc Mạng lưới Cộng tác viên pháp lý Nhân Ngày pháp luật Việt Nam:

Ngày 08/11/2016 Phòng Pháp chế đã chủ trì tổ chức cuộc họp để gặp gỡ toàn thể Cộng tác viên pháp lý của Công ty tại phòng họp 316A Building A1.

 • Nội dung cuộc họp: sơ kết hoạt động của Mạng lưới, trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm tăng cường công tác pháp chế trong doanh nghiệp và công bố Kế hoạch đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật trong Công ty năm 2016.
 • Tại cuộc họp, các Cộng tác viên pháp lý đã cùng tìm hiểu ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội; cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cộng tác viên pháp lý theo quy định của Công ty; góp ý đề xuất/kiến nghị đối với công tác cập nhật, phổ biến văn bản pháp luật; các ý kiến đối với hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nhằm đảm bảo công việc được thông suốt, hiệu quả, tuân thủ pháp luật; thống nhất kiện toàn nhân sự Mạng lưới và biểu dương Cộng tác viên pháp lý tiêu biểu, tích cực trong năm.
 • Sau cuộc họp, Phòng Pháp chế đã báo cáo Tổng Giám đốc chi tiết hoạt động của Mạng lưới tại Báo cáo số 319/BC-PC ngày 16/11/2016

2- Tổng kết Kế hoạch Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 tại Công ty

Ngày 22/11/2016 Công ty đã có báo cáo số 7527/BC-BSR gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thực hiện Kế hoạch Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016. Tại Báo cáo này, Công ty đã tổng kết các hoạt động mà BSR đã thực hiện trong khoảng thời gian từ 22/9/2016 đến 18/11/2016, trong đó có các hoạt động nổi bật:

 • Hội thảo chuyên đề pháp luật “Các quy định của pháp luật tác động đến hoạt động SXKD của BSR”;
 • Hội thảo chuyên đề “Lịch sử lập hiến của dân tộc”;
 • Gặp gỡ Mạng lưới Cộng tác viên pháp lý nhân Ngày Pháp luật Việt Nam;
 • Các bài viết tuyên truyền pháp luật và đưa tin về các hoạt động Nhân Ngày pháp luật đăng tải trên Website;
 • Cập nhật văn bản pháp luật mới; tóm tắt các VBPL quan trọng liên quan trực tiếp đến BSR để phổ biến toàn Công ty;
 • Tư vấn pháp lý.

Thực hiện Kế hoạch Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, Công ty đã chủ động tổ chức triển khai các hoạt động với những nội dung thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đơn vị thành viên, không phô trương hình thức, đảm bảo đúng mục đích và yêu cầu theo chỉ đạo của Tập đoàn. Triển khai kế hoạch Ngày pháp luật Việt Nam được xem là một hoạt động chuyên đề quan trọng của Công ty nhằm tổ chức các hoạt động, sự kiện về pháp lý với mục đích tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của CBCNV trong việc chấp hành pháp luật, tạo ra những chuyển biến tích cực về ý thức pháp luật của CBCNV trong toàn Công ty, góp phần vào việc triển khai thành công Kế hoạch Ngày pháp luật của Tập đoàn.

3- Phối hợp tăng cường phòng, ngừa thủ đoạn giả danh Công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 04/11/2016 Phòng An ninh Kinh tế Công an Tỉnh Quảng Ngãi đã gửi Công văn số 282/CV-PA81(Đ1) tới các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường phòng, ngừa thủ đoạn giả danh Công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nội dung Công văn:

 • Phòng An ninh Kinh tế (ANKT) Công an Tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi một số thủ đoạn của đối tượng giả danh là lực lượng cảnh sát môi trường để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp và nhân dân như: xin tiền tài trợ phục vụ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát môi trường; phát hành sách để bán với giá cao; “hù dọa” doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm…

Phòng An ninh Kinh tế (ANKT) Công an Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị thủ trưởng các Cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chủ động phối hợp cùng lực lượng Công an triển khai một số biện pháp phòng ngừa: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Công văn 282/CV-PA81(Đ1) đến toàn thể CBCNV của đơn vị mình nắm rõ, nâng cao ý thức cảnh giác và kịp thời phát hiện tố các các hành vi lừa đảo; kịp thời thông báo về phòng ANKT Công an Tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ 174 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, Điện thoại 069.4309.436) hoặc Công an địa phương nơi gần nhất khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

4-  Ban hành Quy trình quản lý sức khỏe người lao động HSE-PRO-000-050, rev 0:

Ngày 11/11/2016, Lãnh đạo Công ty đã ban hành Quy trình HSE-PRO-000-050, rev 0 - Quy trình quản lý sức khỏe người lao động, trong đó quy định một số nội dung chính như sau:

 • Khám sức khỏe tuyển dụng và trước khi bố trí làm việc:
 • Khi tuyển dụng nhân sự mới phải tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ theo quy định để bố trí công việc. Việc khám sức khỏe do cơ quan y tế có chức năng thực hiện.
 • Khi chuyển vị trí làm việc mới của nhân viên với điều kiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn vị trí hiện tại, phòng chủ quản phải thông báo cho phòng TCNS và gửi danh sách nhân viên chuyển vị trí làm việc để phòng ATMT kiểm tra sức khỏe trước khi bố trí lại công việc đảm bảo sức khỏe người lao động.
 • Khám sức khỏe định kỳ (SKĐK):
 • Khám SKĐK 02 lần/năm: áp dụng cho NLĐ được phân công làm việc trực tiếp và thường xuyên tại các khu vực: khu vực sản xuất, phòng phân tích thí nghiệm, xưởng BDSC, kho vật tư/xúc tác/chất thải, làm việc trên biển, thuyền viên làm việc trên tàu biển.
 • Khám SKĐK 01 lần/năm: áp dụng cho CBCNV làm việc văn phòng và các đối tượng khác.

Ngoài ra, quy trình còn quy định việc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CBCNV làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp; khám giám định bệnh nghề nghiệp cho các trường hợp có phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp…

Một số văn bản khác được ban hành trong tháng 11/2016 tại BSR:

 1. Quy trình khai báo và xử lý thất lạc/mất tài sản tại BSR HSE-PRO-000-056, Rev 0
 2. Quy trình quản lý vận hành hệ thống PCCC  HSE-PRO-000-039, rev 0
 3. Quy trình đi công tác HRM-PRO-000-011, rev 2
 4. Hướng dẫn đánh giá năng lực quản lý của lãnh đạo cấp trung HRM-WI-000-001, rev 0
 5. Hướng dẫn thực hiện đăng ký và kiểm soát khách tham quan NMLD DQ HSE-PRO-000-015/WI -001, Rev 1

Hợp Tác Đầu Tư


Đoàn giảng viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thăm và làm việc với BSRNgày 20/3/2017, đoàn giảng viên Khoa Hóa Đại học B ...