• images3
 • images4
 • images8
 • images9
 • images10
 • images11
 • images12
wow slider by WOWSlider.com v8.7
BẢN TIN ĐẶC BIỆT - HƯỚNG TỚI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9 THÁNG 11
Ngày đăng: 21/10/2016 8:11:01 SA * Lượt xem: 751
BẢN TIN ĐẶC BIỆT - HƯỚNG TỚI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9 THÁNG 11

I- Ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11:

Tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2012, Quốc hội khóa XIII đã thống nhất thông qua Luật số 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó Điều 8 quy định: “Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Pano tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam – St

Việc Quốc hội lấy ngày 9/11 – là Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc vì ngày 9/11/1946 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nền dân chủ nước ta - bản Hiến pháp mang tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Sau khi Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được thông qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngà̀y 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL, trong đó, các nội dung và hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật” đã được quy định cụ thể tại Điều 6 của Nghị định. Theo đó, Ngày Pháp luật được tổ chức thống nhất, hiệu quả với các nội dung như: Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành kỷ luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

Ngày Pháp luật Việt Nam của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm mục đích, ý nghĩa sau:

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật:

Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, trong ngày này, mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống

Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với qui định  của Hiến pháp và pháp luật:

Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với qui định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.

Đề cao giá trị con người nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật:

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật và thi hành pháp        luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân:

Phổ biến giáo dục pháp luật được coi là khâu đầu tiên của việc thi hành pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm động viên toàn dân đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ pháp luật.

-  Hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý:

Lối sống pháp luật được tạo lập từ thói quen ứng xử theo pháp luật của con người ở mọi nơi, mọi lúc và đòi hỏi trình độ nhận thức pháp luật, nhận thức vì sự cần thiết và giá trị xã hội của pháp luật từ mỗi cá nhân.

II- Hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016:

 Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội” (Điều 8 - Luật phổ biến, giáo dục pháp luật).

Năm 2013, lần đầu tiên Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức với quy mô rộng lớn, thống nhất trên phạm vi cả nước, hoạt động này thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các Bộ, Ngành, cơ quan, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương và đã thực sự trở thành “Ngày hội thượng tôn pháp luật”, “Ngày hội Pháp lý của toàn dân”.

Phát huy tinh thần và kinh nghiệm tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam trong 03 năm qua, năm 2016 Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp tục được phát động tổ chức đồng bộ trên phạm vi cả nước. Trong dịp này, các cơ quan, Bộ, Ngành , Đoàn thể sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. 

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2016: Nâng cao năng lực thực thi pháp luật và ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền lợi của cán bộ, nhân viên và người lao động”.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay tập trung vào việc tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật trong nhân dân và xây dựng văn hóa pháp lý trong cán bộ công nhân viên, người lao động.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3514/QĐ-BCT ngày 25/8/2016 và Quyết định số 5671/QĐ-DKVN ngày 15/9/2016 về việc triển khai Ngày pháp luật Việt Nam, ngày 22/9/2016 Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn đã ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 tại Công ty và đơn vị thành viên với các hoạt động thiết thực, hữu ích phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (đa số CBCNV làm việc theo ca/kíp) như: tuyên truyền Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; vị trí, vai trò của Hiến pháp; phổ biến các văn bản liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư của doanh nghiệp; các chế độ chính sách mới liên quan đến Người lao động; treo băng rôn khẩu hiệu về Ngày Pháp luật, về việc tuân thủ pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân; tổ chức gặp mặt Mạng lưới Cộng tác viên pháp lý, hội thảo về pháp luật….

Đây sẽ là những hoạt động rất thiết thực giúp cho Lãnh đạo, CBCNV Công ty hiểu sâu sắc hơn về Ngày Pháp luật, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật đồng thời góp phần nâng cao văn hóa pháp lý và thái độ xử sự đúng đắn theo pháp luật của mỗi cán bộ công nhân viên.

3- Những điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp 2013:

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, với 486/488 đại biểu - chiếm 97,59% đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp 2013). Đây là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta.

Đại biểu Quốc hội khóa XIII biểu quyết thông qua Hiến pháp 2013 (Ảnh: nguồn internet)

Hiến pháp 2013 phản ánh được ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ phát triển mới. Hiến pháp 2013 đã kế thừa các giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, đồng thời đã thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Với bố cục 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp có nhiều điểm mới quan trọng và ý nghĩa, trong đó phải kể đến các điểm mới về QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN.

37 Điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được bố trí tại Chương 2 -  ngay sau các quy định về thể chế chính trị, điều này khẳng định giá trị cốt lõi trong Hiến pháp của một nhà nước pháp quyền, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- Về nguyên tắc: Hiến pháp 2013 đã quy định rõ ràng các nguyên tắc sau:

“Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (Điều 14)

 “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác” (Điều 15)

 “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật;

Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội” (Điều 16)

- Về “công dân Việt Nam”:

 Hiến pháp 2013 đã có quy định rõ ràng, chi tiết hơn so với Hiến pháp 1992:

Điều 49 - Hiến pháp 1992 quy định Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

Điều 17 Hiến pháp 2013 quy định:

“Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là người có quốc tịch Việt nam.

Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác.

Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.”

- Về Người Việt Nam ở nước ngoài:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước CHXHCN Việt nam khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam (Điều 18).

- Về quyền sống:

 “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái pháp luật(Điều 19) - Đây là quy định hoàn toàn mới so với Hiến pháp 1992, khẳng định giá trị nhân văn cao cả đồng thời khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết quốc tế về nhân quyền. Việc quy định về quyền sống tại Hiến pháp 2013 một lần nữa khẳng định luận điểm bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."

- Về quyền hiến xác:

Hiến pháp 2013 ghi nhận và tôn trọng quyền tự quyết của mỗi con người đối với chính cơ thể họ mà không ai có quyền cản trở hoặc ép buộc: “Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm.” (Khoản 3 Điều 20)

- Về đời sống riêng tư:

Đời sống riêng tư của cá nhân cũng đã được quy định tại Hiến pháp 1992 “Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật” (Điều 73), tuy nhiên Hiến pháp 2013 quy định cụ thể, rõ ràng hơn về vấn đề này, khẳng định một cách mạnh mẽ về việc tôn trọng đời sống riêng tư của cá nhân, theo đó:

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn;

Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác(Điều 21)

- Về bình đẳng giới:

Hiến pháp 2013 lược bỏ một số các quy định đối với nữ giới tại Hiến pháp 1992 để đưa vào các văn bản luật chuyên ngành, vì thế Điều 26 Hiến pháp 2013 quy định về bình đẳng giới ngắn gọn, súc tích hơn:

Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nươc có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.

Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.

Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.”

- Về quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân:

Một lần nữa quan điểm “Nhà nước của dân, do nhân dân, vì nhân dân” được khẳng định khi Nhà nước tạo điều kiện cho công dân của mình tham gia quản lý nhà nước:

Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân(Điều 28)

“Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” (Điều 29)

- Về việc bị buộc tội, kết án:

Hiến pháp 2013 sửa đổi Điều 73 Hiến pháp 1992 về các quy định liên quan đến việc buộc tội, kết án theo hướng chi tiết, rõ ràng hơn việc bảo vệ quyền công dân, quyền con người. Điều 31 Hiến pháp 2013 bổ sung các quy định sau:

Người bị buộc tội phải được Toàn án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai. Trường hợp xét xử kín theo quy định của luật thì việc tuyên án phải được công khai.

Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.

Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.”

- Về quyền tự do kinh doanh:

Hiến pháp 2013 đã quy định “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm(Điều 33) - đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để mọi công dân được hưởng thực quyền của mình trong lĩnh vực kinh tế.

- Về an sinh xã hội:

Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội(Điều 34).

Đây chính là cơ sở hiến định để công dân bảo đảm có được thu nhập tối thiểu nhằm thoát khỏi tình trạng nghèo đói khi không có việc làm, không có thu nhập. Để mọi công dân được bảo đảm quyền này, khoản 2 Điều 59 Hiến pháp quy định: “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác”.

Các quy định về bảo đảm an sinh xã hội tại Hiến pháp 2013 thể hiện bước phát triển mới về quyền của công dân về an sinh xã hội nhằm tạo sự bình đẳng về cơ hội tham gia cũng như sự thụ hưởng của mọi thành viên trong xã hội, góp phần hiện thực hóa các quyền xã hội của mọi người dân.

- Các quyền mới khác:

Bên cạnh quyền sống, con người còn cần đến nhu cầu và điều kiện để phát triển. Quyền được phát triển gắn liền với việc tiếp cận, nghiên cứu, thụ hưởng các giá trị vật chất, tinh thần và những thành quả của khoa học - công nghệ, văn học, nghệ thuật, các giá trị văn hóa. Chính vì vậy, Hiến pháp 2013 quy định “Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó(Điều 40); “Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa(Điều 41).

Điều 42 Hiến pháp 2013 quy định “Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp”. Đây là quy định mới thể hiện sự đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc. Việt Nam là một nước đa dân tộc nên quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ và tự lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp là một nhu cầu thiết yếu và chính đáng.

Điều 43 Hiến pháp năm 2013 quy định “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”. Thực tế cho thấy tình trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường đang diễn ra trên toàn cầu, là nguyên nhân trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng và sự phát triển lành mạnh của con người, của các quốc gia. Vì vậy, quyền sống và quyền phát triển của mọi người không thể tách rời với quyền về môi trường. Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành  điều đó có nghĩa không ai có quyền làm ô nhiễm, suy thoái, hủy hoại môi trường và tất cả mọi người đều có nghĩa vụ bảo vệ môi trường -  cho sự sống của bản thân và tất cả những người xung quanh cũng như vì một môi trường trong lành cho toàn nhân loại. Đây là một quy định có ý nghĩa nhân văn và mang tính thời sự sâu sắc.

Như vậy, tiếp thu tinh thần về quyền con người trong hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013 đã dành 37 điều ở Chương II trên tổng số 120 điều của Hiến pháp cho việc chế định trực tiếp các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ngay sau Chương I về thể chế chính trị (Hiến pháp 1992 quy định tại Chương V). Điều này thể hiện sự tiến bộ trong kỹ thuật lập hiến và thay đổi trong nhận thức lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; khẳng định vai trò quan trọng của quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thể hiện rõ hơn, đầy đủ trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người và đề cao nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Chương II Hiến pháp 2013 là nền tảng pháp lý cao nhất, vững chắc nhất bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện; là động lực cho sự phát triển đất nước với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

III- Các văn bản liên quan đến Ngày Pháp luật Việt Nam:

 1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 2. Luật số 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
 3. Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật .
 4. Quyết định số 5671/QĐ-DKVN ngày 15/9/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ban hành kế hoạch Ngày pháp luật Việt Nam trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
 5. Quyết định số 3658/QĐ-BSR ngày 22/9/2016 của Công ty về việc ban hành Kế hoạch Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016 trong Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.
 6. Công văn số 6364/BSR-PC ngày 04/10/2016 về việc xây dựng và triển khai Kế hoạch Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016 tại các đơn vị thành viên của BSR.

 

 

Hợp Tác Đầu Tư


Đoàn giảng viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thăm và làm việc với BSRNgày 20/3/2017, đoàn giảng viên Khoa Hóa Đại học B ...